Σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: «σε εφαρμογή του νόμου 4512/2018, εκδόθηκε απόφαση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 40 αριθμός απόφασης 5338) με την οποία κωδικοποιηθήκαν σε ένα ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του πολλάκις τροποποιηθέντα ν.2251/1994.

«Με την απόφαση αυτή δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους (κυρίως προμηθευτές και καταναλωτές) να λάβουν γνώση του συνόλου του περιεχομένου του νόµου για την προστασία των καταναλωτών, χωρίς να υπάρχει αβεβαιότητα για το τι ισχύει σήμερα. Ταυτόχρονα, η δημόσια διοίκηση αποκτά ένα ευέλικτο εργαλείο κωδικοποίησης της καταναλωτικής νομοθεσίας, ώστε να ενσωματώνονται γρήγορα και αποτελεσματικά μελλοντικές τροποποιήσεις, τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών κανόνων», αναφέρεται.

 
Παράλληλα, με τον νόμο 4512/2018 εισάγονται και άλλες βασικές ρυθμίσεις στον ν.2251/1994 για την προστασία των Καταναλωτών, μεταξύ των οποίων και οι εξής: 
 
• Αποσαφηνίζονται οι ορισμοί «καταναλωτής» και «προμηθευτής», βοηθώντας στην αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης και τον περιορισμό των εντάσεων στην αγορά.
 
• Παρέχεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο πεδίο των Γενικών Όρων Συναλλαγών, προστασία αντίστοιχη με εκείνη του φυσικού προσώπου.
 
• Αποσαφηνίζεται και επανακαθορίζεται ότι όλα τα αγαθά καλύπτονται από δωρεάν διετή νόμιμη εγγύηση.
 
• Καταργείται η υποχρέωση των πωλητών να παρέχουν επιπλέον (εμπορική) εγγύηση. Δύναται όµως να παρέχεται εµπορική εγγύηση µε την πληρωµή ενός αντιτίµου ή και µε τη µορφή επέκτασης της ήδη παρεχόμενης εγγύησης, µε την προϋπόθεση ότι θα έχει αποτελέσει αντικείμενο συµφωνίας από τα µέρη.
 
• Ρυθμίζονται, τα ζητήματα της παροχής οδηγιών χρήσης και της τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση ενός προϊόντος, δηλαδή την συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή του προϊόντος, καθώς και την ευχερή προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων τυχόν αγαθών, που απαιτούνται για τη χρήση του.
 
• Τίθενται με πιο σαφή τρόπο οι ειδικοί ορισμοί για την Γενική Ασφάλεια Προϊόντων και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις για τον παραγωγό και τον διανομέα. Επιπλέον, τίθενται σαφέστερα οι υποχρεώσεις που αφορούν τις γενικές αρχές επίθεσης της σήμανσης CE.
 
• Αναμορφώνονται, οι διατάξεις για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων και εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για την απαγόρευση διάθεσης προϊόντων, τα οποία ενέχουν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων ή καλλιεργούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
 
• Διευρύνεται η δυνατότητα επιχορήγησης των καταναλωτικών ενώσεων με δωρεές, χορηγίες και ενισχύσεις από επιστημονικούς φορείς, ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα με κοινωνικό ή κοινωφελή σκοπό. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η απαγόρευση να δέχονται ενισχύσεις από μεμονωμένους προμηθευτές ή οργανώσεις τους.
 
• Καταργείται, η υποχρέωση διάθεσης μέρους του ποσού που επιδικάζεται σε συλλογικές αγωγές στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
 
• Προστίθεται, η ευθύνη του παραγωγού ή του πωλητή περάν της ευθύνης του προμηθευτή.