Στους πίνακες (δείτε εδώ) περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., καθώς επίσης και οι προσωρινοί ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών με μηδενική προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί με μηδενική προϋπηρεσία και χωρίς μόρια επιτυχίας σε κάποιον από τους τελευταίους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π..
 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση, μπορούν να το κάνουν ως την Τρίτη 9 Αυγούστου, προκειμένου στη συνέχεια, να αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες.