Πρόσφατα το υπουργείο αποδέχτηκε την προσφορά της για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για την υλοποίηση ενεργειών εκπαίδευσης και ενημέρωσης των καταναλωτών». 
 
Για το έργο αυτό προηγήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός στον οποίο πήραν μέρος εκτός από την ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ, οι εταιρείες ORANGE A.E. και ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 45.000 ευρώ έχει διάρκεια 4 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».  και συγκεκριµένα στο πλαίσιο της πράξης «Σχεδιασµός και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή µε στόχο την ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης». 
 
Η ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ανέλαβε πριν από μερικούς μήνες κι ένα άλλο έργο αυτό της Διαμόρφωσης Επικοινωνιακής Στρατηγικής της περιόδου προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ),  χωρίς όμως διαγωνισμό και έναντι αντιτίμου 39.000 ευρώ.