Όπως αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή «κανένας πλειστηριασμός κατοικίας δεν θα διενεργηθεί με επισπεύδοντα τις Τράπεζες, το  Ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ, εφ’ όσον αφορά τη δηλωθείσα κύρια κατοικία του οφειλέτη – φυσικού προσώπου».

Κατ’ εξαίρεση θα διεξάγονται πλειστηριασμοί μετά από άδεια που θα έχει χορηγηθεί είτε από τη Συντονιστική Επιτροπή, είτε από τους Συλλόγους μετά από έγγραφο αίτημα.