Αγαπητέ Πρόεδρε και  Διευθύνοντα Σύμβουλε

Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας (στο εξής “Δημοκρατία” ή “Ελλάδα”), σας υποβάλλω αίτημα για στήριξη σταθερότητας υπό την έννοια των άρθρων 12 και 16 της Συνθήκης του ESM δεδομένου του κινδύνου για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ελλάδας ως κράτος-μέλος της Ευρωζώνης στο σύνολό της.

Ειδικότερα, η Ελλάδα ζητεί από τον ESM ένα δάνειο (στο εξής “Δάνειο” ή  ” Πρόγραμμα”) με τη διαθεσιμότητα περιόδου τριών ετών, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης του ESM και το άρθρο 2 της κατευθυντήριας γραμμής των δανείων. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης του Ελληνικού χρέους και για την εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τις αρχές  ενός μεσο-μακροπρόθεσμου προγράμματος η Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταρρυθμίσεων και μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν στους τομείς της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, την χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του Προγράμματος προτείνουμε την άμεση εφαρμογή μέτρων, ήδη από την αρχή της επόμενης εβδομάδας που θα συμπεριλαμβάνουν:

  • Μέτρα που σχετίζονται με τη φορολογική μεταρρύθμιση
  • Μέτρα που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό σύστημα

Θα περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες ενέργειες εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της. Η ελληνική κυβέρνηση μέχρι το αργότερο την 9η Ιουλίου θα παραθέσει λεπτομερώς τις προτάσεις της  για μια συνολική και συγκεκριμένη ατζέντα μεταρρυθμίσεων για την αξιολόγηση των τριών θεσμικών οργάνων που θα υποβληθεί στο Eurogroup.

Εκτός από τα παραπάνω ο στόχος της Ελληνικής κυβέρνησης είναι μέχρι το τέλος της περιόδου διάθεσης του δανείου ή και νωρίτερα να ανακτήσει την πλήρη και προσιτή χρηματοδότηση από τις αγορές για την κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων χρηματοδότησης καθώς και  να αποκτήσει μια βιώσιμη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση. Ως μέρος των ευρύτερων συζητήσεων που θα γίνουν η Ελλάδα καλωσορίζει την ευκαιρία να διερευνηθούν πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου το χρέος που σχετίζεται με τον επίσημο τομέα να γίνει βιώσιμο και αειφόρο μακροπρόθεσμα.

Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις  προς όλους τους πιστωτές της, πλήρως και έγκαιρα. Εμπιστευόμαστε ότι τα κράτη-μέλη εκτιμούν τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματός μας για Δάνειο δεδομένης της εύθραυστης κατάσταση του τραπεζικού μας συστήματος, την έλλειψη της διαθέσιμης ρευστότητας και τις προσεχείς υποχρεώσεις μας εξαιτίας της συσσώρευσης εσωτερικών ληξιπρόθεσμων οφειλών και της εκπεφρασμένης μας επιθυμίας να καλύψουμε τις καθυστερούμενες οφειλές μας προ το ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδας.

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή της Ελλάδας να παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης και να σεβαστεί τους κανόνες και τους κανονισμούς ως κράτος-μέλος. Ανυπομονούμε για την ευνοϊκή και έγκαιρη εξέταση του αιτήματός μας.

Για την αποφυγή κάθε παρεξήγησης, αυτό το αίτημα αντικαθιστά το προηγούμενό μας αίτημα που υποβλήθηκε την 30η Ιουνίου 2015.

Ειλικρινώς,

Ο Υπουργός Οικονομικών

Το πρωτότυπο έγγραφο: