Του Χρήστου Ιωάννου

… αλλά τότε η πληροφόρηση εδίνετο με το …σταγονόμετρο… (εδώ το δημοσίευμα) 

Πριν από λίγες ημέρες η σουηδική Hoist Finance επιβεβαίωσε από τη μακρινή Στοκγχόλμη ότι συζητά με την Τράπεζα της Ελλάδος να αναλάβει μαζί την Pricewaterhousecoopers και την Qualco τη μεγάλη δουλειά. Σήμερα ανακοινώθηκε και η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος:

“Η Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή σχετικής διάταξης του ν. 4336/2015, όρισε με απόφασή της (ΕΠΑΘ 182/1/4.4.2016) Ειδικό Εκκαθαριστή για το σύνολο των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων την ανώνυμη εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας τους και την επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών στόχων, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Η ανώνυμη εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν ως μέτοχοι οι εταιρείες PwC Business Solutions Α.Ε., Qualco Α.Ε. και Hoist Kredit Aktiebolag, αντικαθιστά τους υφιστάμενους ειδικούς εκκαθαριστές και αναλαμβάνει τη διοίκηση του συνόλου των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στο marketfair.gr