Τραπεζιτικό Top 5 Clash: Daddy was a bankrobber but he never hurt nobody (YouTube)