Όπως υπενθυμίζουν οι «Τυπολογίες», το άρθρο 5 του ΠΔ (άρθρο 4 στην Κοινοτική Οδηγία) αναφέρει πως “η μεταβίβαση μιας επιχείρισης, εγκατάστασης, ή τμήματος επιχείρησης, δεν συνιστά αυτή καθ΄αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων”. Διευκρινίζει μόνο πως “η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου, δεν εμποδίζει, τηρουμέντων των σχετικών περί των απολύσεων διατάξεων, απολύσεις πο είναι δυνατόν να επέλθουν για λόγους, οικονομικολυς, τεχνικούς ή οργανώσεως που συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού” Δηλαδή, ακόμη και αν η Κυβέρνηση επικαλεστεί τους λόγους αυτούς, δεν μπορεί παρά να απολύει μόνο το 4% του προσωπικού κάθε μήνα”.
 
Για να υπάρξει διάδοχη κατάσταση, αναφέρει ξεκάθαα η οδηγία στο άρθρο 8 του ΠΔ πως πρέπει να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για την ημερομηνία μεταβίβασης, τόσο από το μεταβιβάζοντα όσο και το διάδοχο της εταιρείας. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου ήταν και ένας από τους  λόγους που στην περίπτωση του “ξαφνικού θανάτου” του “Ελεύθερου Τύπου” από τη Γιάννα Αγγελοπούλου, οι εργαζόμενοι κέρδισαν τη μάχη με την πρώην εκδότρια.