Μια σημαντική δικαστική εξέλιξη σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο, αφού το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε προ ημερών, ότι η διάταξη του άρθρου 103 παρ. 8 του Ελληνικού Συντάγματος που ορίζει ζητήματα συμβάσεων των δημοσίων υπαλλήλων είναι ανίσχυρη, καθώς υπερισχύει η οδηγία της ΕΕ 1999/70.

Ειδικότερα η παράγραφος 8 του άρθρου 103 αναφέρει «νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου».

Επί της ουσίας, σύμφωνα με το άρθρο απαγορεύεται η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την υπ’αριθ. C-760/18/11-2-2021 απόφασή του, έκρινε αλλιώς. Αποτέλεσμα της απόφαση είναι να δικαιωθεί ο αγώνας χιλιάδων συμβασιούχων στον δημόσιο τομέα που πλέιν δικαιούνται αποζημίωση αλλά ανοίγει και ο δρόμος για τη μονιμοποίησή τους.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση