Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 15.193.523, που αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με 24,91% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
 
Σημειώνεται ότι η μετοχή της Eurobank Properties ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου στα 9,25 ευρώ. Η απόσταση των δύο τιμών οδηγεί αναλυτές στο συμπέρασμα ότι η πρόταση γίνεται μόνο για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του νόμου.