P2P Lab

Το P2P Lab είναι μια διεπιστημονική ερευνητική κολεκτίβα που επικεντρώνεται στις εφαρμογές και τον αντίκτυπο των ανοικτών τεχνολογιών. Στόχος του είναι η μελέτη και η προώθηση της ομότιμης (peer-to-peer, P2P) δυναμικής στην τεχνολογία, την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και η υποστήριξη των εγχειρημάτων που παράγουν κοινά. Το P2P Lab διερευνά εμπειρικά και επεκτείνει το θεωρητικό πλαίσιο των κοινών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει λύσεις και συνέργειες ανταποκρινόμενες στις τοπικές προκλήσεις.

Ένα παράδειγμα ερευνητικού έργου το οποίο πρόκειται να λάβει χώρα σύντομα είναι το “Σχεδιάζοντας παγκόσμια – κατασκευάζοντας τοπικά: Λύσεις και προκλήσεις για την αγροτική παραγωγή”. Η δυσκολία των αγροτών μικρής κλίμακας να προμηθεύονται εξελιγμένα εργαλεία αποτελεί τροχοπέδη στην επίτευξη βιωσιμότητας. Η ανάδυση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου βασισμένου στα κοινά προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας τεχνολογικά αυτόνομων αγροτικών κοινοτήτων, οι οποίες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση καθώς επίσης ανεπτυγμένη ικανότητα σχεδιασμού, κατασκευής και τροποποίησης των εργαλείων τους. Με αφετηρία ορισμένα παραδείγματα του εξωτερικού, θα αναδείξουμε τη δυναμική και τις προκλήσεις της υιοθέτησης του μοντέλου αυτού ως μοχλού για την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας μικρής κλίμακας.

NetHood

Το NetHood είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Ζυρίχη ο οποίος συνδυάζει τη διεπιστημονική έρευνα και τον ακτιβισμό στα πλαίσια του σχεδιασμού εργαλείων αυτό-οργάνωσης στην πόλη σε επίπεδο γειτονιάς ή ευρύτερων αστικών περιοχών.

Στα πλαίσια τριών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ΜΑΖΙ, netCommons, και Heteropolitics, το NetHood μελετάει σε βάθος διαφορετικά μοντέλα συλλογικής παραγωγής κοινών πόρων, και πιο συγκεκριμένα τα ασύρματα κοινοτικά δίκτυα (π.χ. Freifunk.net, guifi.net, sarantaporo.gr), τη συνεταιριστική κατοικία (π.χ. Kraftwerk1, NeNa1, Mietshaeuser Syndikat), και τα συμπληρωματικά νομίσματα (π.χ. WIR, Sardex.net).

Κεντρικός στόχος είναι η παραγωγή γνώσης και εργαλείων για την κατάλληλη μετάφραση και εφαρμογή των επιτυχημένων αυτών μοντέλων σε διαφορετικές συνθήκες. Ο συνδυασμός του ψηφιακού και του φυσικού χώρου, όπως το όνομα NetHood εκφράζει, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών διεργασιών οι οποίες θα διαμορφώνονται συλλογικά σε αυτό-διαχειριζόμενους χώρους στη γειτονιά, ενώ παράλληλα θα είναι ανοιχτές σε εξωτερικές επιρροές, συνεργασίες και δικτυώσεις.

Commonslab

Οι κοινότητες του ανοικτού λογισμικού και υλισμικού (open software & hardware) έχουν δημιουργήσει και προσφέρουν με ελεύθερες άδειες πλήθος ψηφιακών και μη εργαλείων τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φορείς της ΚΑΛΟ για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους.  Ουσιαστικά τους δίνει την δυνατότητα αφενός να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστους και αφετέρου εκμεταλλευόμενοι τις ελεύθερες άδειες να προσαρμόσουν τα εργαλεία στις ανάγκες τους.

Ένας από τους άξονες των δραστηριοτήτων του commonslab είναι να προσπαθήσει να διευκολύνει την παραπάνω διαδικασία είτε δημιουργώντας πρωτότυπα έργα με ελεύθερες άδειες είτε προσαρμόζοντας ήδη υπάρχοντα.

Στο Universse θα παρουσιάσουν το καινούριο τους project το Coop Box  που ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια για έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο συλλογής δωρεών με στόχο πλέον την δημιουργία ενός κοινοτικού δικτύου οικονομικής ενίσχυσης για την ΚΑΛΟ. Στα πλαίσια του συνεδρίου θα γίνει για πρώτη φορά και η εγκατάσταση ενός δικτύου τριών συσκευών coop box που θα συλλέγει δωρεές για τις ανάγκες του συνεδρίου και για την κάλυψη των εξόδων κατασκευής ενός νέου coop box.

OpenLab: Athens

Το Open Lab: Athens είναι ένα εργαστήριο έρευνας και τεχνολογίας με έδρα την Αθήνα και αποτελεί μια πρωτοβουλία στον ερευνητικό χώρο της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (human-computer interaction) μεταξύ Ευρωπαικών πανεπιστημίων.

Το Open Lab: Athens έχει στόχο την ενασχόληση με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην Ελλάδα, με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την υποστήριξη δομών αλληλεγγύης μέσω της δημιουργίας καινοτόμων κοινωνικών μοντέλων παροχής υπηρεσιών, αυτό-οργάνωσης και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων «από τη βάση». Ταυτόχρονα, το lab(let) είναι ένα παράδειγμα εναλλακτικής μορφής συμμετοχικής έρευνας στον κλάδο του Digital Civics μέσω της ενσωμάτωσης των ερευνητικών ιδρυμάτων στα εκάστοτε κοινωνικά πλαίσια που παρουσιάζουν ερευνητικό και κοινωνικο-πολιτικό ενδιαφέρον.

Η προσέγγιση lab-let επιτρέπει σε ερευνητικά ιδρύματα να διερευνήσουν σε βάθος ενδιαφέροντα κοινωνικο-πολιτικά περιβάλλοντα και να αντλήσουν από αυτά έμπνευση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων τεχνολογίας για την υποστήριξη των πρακτικών τους.