Ο κ. Βούτσης ανέλαβε την πρωτοβουλία να αποστείλει επιστολή στους προέδρους των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, με την οποία τους ενημερώνει για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής από την Βουλή των Ελλήνων, για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών (ΤΤΙΡ,CETA, TISA).

Όπως τους γνωστοποιεί ο κ. Βούτσης, η επιτροπή αυτή σχεδιάζει την έκδοση μιας γνωμοδότησης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της CETA, πριν το Συμβούλιο της ΕΕ αποφανθεί για το ζήτημα, τον Οκτώβριο του 2016 και τους επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Κοινοβουλίων πάνω στο ζήτημα αυτό.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, εκφράζει ταυτοχρόνως τη βούληση για τη θεμελίωση ενός ουσιαστικού διαλόγου, τόσο μεταξύ των εθνικών κρατών, όσο και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα αρμόδια όργανα, με σκοπό την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση και την παρακολούθηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας

Πηγή: AΠΕ