Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της δράσης «e-λιανικό», για την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

Σημειώνεται ότι για το «e-λιανικό» προβλέπεται κονδύλιο 80 εκατομμυρίων ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε συνδυασμό με εθνικούς πόρους.

Μάλιστα, από το υπουργείο επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή προτάσεων τουλάχιστον για τριάντα ημέρες.

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που:

• Δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού).

• Διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας.

• Εχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών), την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν από την υποβολή της αίτησης, τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

• Υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 €για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης έχουν ως ακολούθως:

• Eξυπηρετητές/διακομιστές (server). Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/laptop).

• Αλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία/αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, barcode readers, εκτυπωτές κ.λπ.)

• Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop.

• Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει ξεκινήσει ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Περαιτέρω κριτήρια και αντιδράσεις

Όπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης. Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση.

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του κύκλου εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο αυτό δεν θα εφαρμοστεί στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Την ένταξη και των δευτερευόντων ΚΑΔ λιανικού εμπορίου στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» που χρηματοδοτεί την δημιουργία / ανάπτυξη e– SHOP ζητάει ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Π. Ραβάνης.

Με επιστολή του προς τον Ειδικό Γραμματέα ΕΤΠΑ & ΤΑ κ. Γ. Ζερβό, ο κ. Ραβάνης επισημαίνει ότι «τα μέλη του Β.Ε.Α αδυνατούν να κατανοήσουν το λόγο που, όπως διαπιστώνουν από την προδημοσίευση της Δράσης, η χρηματοδότηση θα αφορά αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που ασκούν λιανικό εμπόριο σαν κύρια δραστηριότητα, αποκλείοντας τις επιχειρήσεις εκείνες, που μπορεί να διαθέτουν δευτερεύοντες ΚΑΔ λιανικού εμπορίου».

Με δεδομένο ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του τόπου έχουν έρθει αντιμέτωπες με κατακόρυφη πτώση του τζίρου τους λόγω της πανδημίας, αναζητούν νέα κανάλια επικοινωνίας και επαφής με τον τελικό καταναλωτή, με αποτέλεσμα κάποιοι εξ αυτών, να προσδοκούν τη συμμετοχή τους στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» καθώς ασκούν ΚΑΙ λιανικό εμπόριο.

Σημειώνεται, ότι περί τα 10.000 μέλη του ΒΕΑ, βιοτέχνες, ασκούν ΚΑΙ λιανικό εμπόριο και σχεδόν στο σύνολό τους αποκλείονται από τη Δράση. Πρόκειται για επιχειρήσεις, που δεν μπορούσαν να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», είτε γιατί δεν πληρούσαν την προϋπόθεση για τον ελάχιστο αριθμό ΕΜΕ, είτε γιατί επρόκειτο για μία επένδυση που δεν μπορούσαν να κάνουν.

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α προσθέτει ότι «είναι εξαιρετικά άδικο και άνισο για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις να αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη δράση «e-ΛΙΑΝΙΚΟ» και επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους επιχειρηματίες, που ασκούν λιανικό εμπόριο (ως δευτερεύουσα ή κύρια δραστηριότητα), να χρηματοδοτήσουν τη δυνατότητά τους να προσελκύσουν την αγορά, με κάθε πρόσφορο μέσον, εν προκειμένω, ηλεκτρονικά».