Διαβάζουμε και σχολιάζουμε ζωντανά το πολυνομοσχέδιο. Δείτε πώς

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 197 ορίζονται οι αρμοδιότητες της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών, θυγατρικής του υπερταμείου Ιδιωτικοποιήσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στις αρμοδιότητές του είναι «Να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣA».

Σύμφωνα με το παράρτημα που κατατέθηκε, άμεσα μεταβιβάζονται ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΣΤΑΣΥ, ΟΑΚΑ και ΕΛΤΑ, ενώ στο επόμενο διάστημα πρόκειται να μεταβιβαστούν ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΟ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΔΕΗ.

Όσον αφορά την ΔΕΗ, αυτό που πρόκειται να ισχυριστεί η κυβέρνηση είναι πως παρά το γεγονός ότι μεταβιβάζεται στη ΕΔΗΣ, υπάρχει πρόβλεψη για διατήρηση στο δημόσιο του 51% του ΑΔΜΗΕ όπως προβλέπεται σε άλλο άρθρο του πολυνοmοσχεδίου.

Δείτε το παράρτημα που κατατέθηκε στη Βουλή. (εκ παραδρομής όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος δεν αναφέρεται ο ΟΣΕ, ο οποίος όμως συμπεριλαμβάνεται στις ΔΕΚΟ που μεταφέρονται άμεσα).


Μετά από αντιδράσεις, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση, αφαιρώντας από τη λίστα τις 6 ΔΕΚΟ που αναφέρεται στο παράρτημα ότι θα μεταβιβαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο υπουργός Οικονομικών, επιχείρησε να επεξηγήσει το παράρτημα λέγοντας ότι οι 6 που βρίσκονται στο δεύτερο κομμάτι (ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΟ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΔΕΗ) «είναι υπό συζήτηση, δεν είναι μέρος του νομοσχεδίου. Είναι μέρος της συζήτησης ανάμεσα σε εμάς και τους θεσμούς».

 

Το νέο υπερταμείο – Έλεγχος των δανειστών


Με το κεφάλαιο ΙΓ του πολυνομοσχεδίου συνίσταται η περίφημη εταιρία της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας με σαφέστατο προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Μάλιστα ο ρόλος της αυτός ξεκαθαρίζεται με σαφήνεια ενώ προβλέπεται η ασφυκτική λειτουργία της στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας υπό την εποπτεία των δανειστών. Στον τρόπο δόμησης και διάθεσης των κερδών της εταιρίας αφιερώνονται 30 άρθρα του νομοσχεδίου από το αρ. 184 έως το άρθρο 214. Σε αυτήν περιέρχεται το σύνολο της δημόσιας περιουσίας.
 
Όπως χαρακτηριστικά προβλέπεται: «Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.». Στις διεθνείς σχέσεις, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic Company of Assets and Participations», («H.C.A.P.»)».
 
Διευκρινίζεται με ξεκάθαρο τρόπο ότι «η Εταιρεία δεν ανήκει στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α'314), δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο».
 
Η διάθεση των κερδών της εταιρίας είναι επίσης εκ των προτέρων προκαθορισμένη με βάση τα έως τώρα συμφωνηθέντα με τους δανειστές. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο: « Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να : (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και (β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το νόμο 4336/2015 (Α' 94)». Δηλαδή το δημόσιο χρέος.
 
Μάλιστα ειδικότερα αναφέρεται ότι «η διανομή των κερδών της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μερισματική πολιτική, η οποία αποτελεί μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού και με την οποία διασφαλίζεται η ακόλουθη διανομή: α) ποσοστό 50% των κερδών της Εταιρείας καταβάλλεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και διατίθεται σύμφωνα με τον ν. 4336/2015». Όσο για τα υπόλοιπα κέρδη «χρησιμοποιούνται για τις επενδύσεις της Εταιρείας σύμφωνα με την πολιτική επενδύσεων. Τα κέρδη της Εταιρείας υπολογίζονται όπως προβλέπεται στα λογιστικά πρότυπα που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Η μέθοδος καθορισμού του μερίσματος μπορεί να εξειδικευτεί περαιτέρω στη μερισματική πολιτική. Προκειμένου να διατηρηθεί η αναλογία διάθεσης κερδών που ορίζεται με τα ανωτέρω εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 1, τα ποσοστά που διανέμονται δύνανται να αναπροσαρμοστούν προκειμένου να ληφθούν υπόφη ποσά που έχουν διατεθεί για επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν τον υπολογισμό των κερδών που πρόκειται να διανεμηθούν».
 
Στα περιουσιακά στοιχεία που είναι πρός «αξιοποίηση» σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνονται τα εξής: «Από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας τα κατωτέρω νομικά πρόσωπα, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωματώνουν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου άμεσες θυγατρικές (οι «άμεσες θυγατρικές»):
 
α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
 
β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 (Α' 152) («ΤΑΙΠΕΔ»),
 
γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998 (Α' 198) («ΕΤΑΔ»),
 
δ. Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε. , η οποία συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8.
 
Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου που λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, να ιδρύει και άλλες άμεσες θυγατρικές προκειμένου να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τις άμεσες θυγατρικές ισχύουν και για οποιεσδήποτε νέες άμεσες θυγατρικές συστήνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Κάθε άμεση θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της ανεξάρτητα από τις άλλες. Εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, καμία θυγατρική δεν μπορεί να παρέχει επιδότηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση σε άλλη. Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών ή μεταξύ εταιρειών που αποτελούν έμμεσες θυγατρικές της Εταιρείας πραγματοποιούνται με διαφάνεια και όρους ελεύθερης αγοράς».
 
Ειδικά για τα κεφάλαια του ΤΧΣ αναφέρεται:  «Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή του συνόλου του κεφαλαίου του ΤΧΣ , όπως αυτό ενσωματώνεται σε τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3864/2010, μεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, στην Εταιρεία δυνάμει του παρόντος νόμου. Παρά τη μεταβίβαση αυτή, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον παρόντα νόμο, οι διατάξεις του ν.3864/2010 (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των διατάξεων που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ) εξακολουθούν να ισχύουν. Οι αποφάσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού του ΤΧΣ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3864/2010 λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ».
 
Για την εποπτεία της διοίκησης της νέας εταιρίας προβλέπεται και ένας επιθεωρητής των δανειστών.  Όπως συγκεκριμένα ορίζεται: «Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο ως άνω εκπρόσωπος ενημερώνεται πλήρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε πληροφορία επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εταιρείας. Η εν λόγω ενημέρωση παρέχεται σε αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η θητεία του εν λόγω εκπροσώπου είναι τέσσερα (4) συναπτά έτη, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης του ιδίου προσώπου».
 
Τέλος στην υπερ-εταιρία ορίζεται ότι ανήκουν τα …πάντα με ορισμένες εξαιρέσεις. Πιο συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει:  «Η κυριότητα και νομή όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με το ν. 2636/1998, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις:
 
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
 
β. Περιοχές Ramsar,
 
γ. Περιοχές Natura,
 
δ. Αρχαιολογικοί χώροι,
 
ε. Αμιγώς δασικές εκτάσεις,
 
και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής.
 
Σε περίπτωση που μέρος ακινήτου εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του μέρους του ακινήτου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις μεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω».