του Ιωάννη Ζαμπετάκη

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (19.9.2013),

«Ο εξυπηρετούμενος φοιτητικός πληθυσμός στο ΕΚΠΑ είναι 65.682, μέλη ΔΕΠ 1.974, και διοικητική υποστήριξη παρέχεται σε 3 Γενικές Διευθύνσεις , 3 ανεξάρτητες Διευθύνσεις, 40  Γραμματείες  Σχολών και Τμημάτων, 32 Βιβλιοθήκες ενοποιημένων σε 8 μεγάλες κεντρικές Βιβλιοθήκες, 66 Κλινικές, 174 Εργαστηρία, 18 Μουσείαν καθώς και για κάλυψη αναγκών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης κτηρίων».

Τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Πίνακας 1: Τρέχοντα δεδομένα για το ΕΚΠΑ πριν και μετά την διαθεσιμότητα (δηλαδή απόλυση) 498 ανθρώπων του Διοικητικού Προσωπικού.

   

 Πριν την απόλυση των 498

Μετά την απόλυση των 498

φοιτητικός πληθυσμός στο ΕΚΠΑ

65,682

65,682

Προσωπικό (σύνολο)

3,311

2,813

Διδακτικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

1,974

1,974

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

1,337

839

Αναλογία φοιτητών / ΔΕΠ

33.27

33.27

Αναλογία φοιτητών / ΔΠ

49.12

78.29

ΔΕΠ / ΔΠ

1.48

2.35

Τα αντίστοιχα δεδομένα για τα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Δεδομένα για τα ΑΕΙ της Μεγάλης Βρεανίας για τα ακαδημαϊκά έτη, 2008-2009 και 2011-2012.

 

Ακαδημαϊκό έτος

2011-12

2008-09

Συνολικός αριθμός φοιτητών (προ-και μεταπτυχιακών)

2,496,645

2,396,050

Προσωπικό (σύνολο)

378,250

382,760

Διδακτικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

181,385

179,040

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

196,860

203,720

Αναλογία φοιτητών / ΔΕΠ

13.76

13.38

Αναλογία φοιτητών / ΔΠ

12.68

11.76

ΔΕΠ / ΔΠ

0.92

0.88

Πηγή: Higher Education Statistics Agency.

Συμπέρασμα: οι αναλογίες φοιτητών προς ΔΕΠ και ΔΠ είναι 12.68 and 13.76, αντίστοιχα για τα ΑΕΙ της Μεγ. Βρετανίας.

Αυτές οι αναλογίες για το ΕΚΠΑ ήταν (πριν την απόλυση των 498) 33.27 and 49.12, αντίστοιχα ενώ μετά την απόλυση γίνονται 33.27 και  … 78.29 !

78 φοιτητές για κάθε άνθρωπο του Διοικητικού Προσωπικού: η σύγχρονη (εν έτει 2013) εκδοχή των «Άθλων του Ηρακλή».