Ο ιδρυτικός νόμος (Ν.3861/2010) προβλέπει αφενός ότι όλες οι διοικητικές ή νομοθετικές πράξεις πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο και αφετέρου ότι οι αυτές είναι εκτελεστές/νόμιμες μόνο μετά από την δημοσίευσή τους.

Στο νομοσχέδιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το άρθρο 20 εισάγει μια αλλαγή που ουσιαστικά φέρνει το τέλος της Δι@ύγειας αφού αποσυνδέει την δημοσίευση με την ισχύ κάθε πράξης. Συγκεκριμένα αναγράφεται ότι οι πράξεις «ισχύουν από την ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις». Έτσι ένα υπουργείο θα μπορούσε π.χ. να πάρει μια απόφαση για μια απευθείας ανάθεση έργου η οποία θα όριζε ότι η σχετική ΑΔΑ θα δημοσιευτεί σε μερικούς μήνες.
 
Σύμφωνα με την προτεινόμενη αναδιατύπωση οι πράξεις «ισχύουν από την ανάρτησή τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος τους σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις». Ουσιαστικά δηλαδή γίνεται ξεκάθαρη η αποδέσμευση του χρόνου έναρξης ισχύος των πράξεων από την δημοσίευσή τους. Όπως επισημαίνει σε ανάρτηση του και ο νομικός Βασίλης Σωτηρόπουλος (E-Lawer) «Αν το ζητούμενο είναι η μεταχρονολήγηση της έναρξης ισχύος, αυτά λύνονται με τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) κι όχι με τροποποιήσεις της Διαύγειας»

Σε συνδυασμό μάλιστα με το άρθρο 6 του ίδιου νομοσχεδίου που προβλέπει ότι «αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης ισχύει το τελευταίο» υπάρχει ένα ακόμα παραθυράκι αφού η προαναφερθείσα υποτιθέμενη πράξη ανάθεσης θα μπορούσε να περιέχει άλλους όρους στη σύμβαση και άλλους στο διαδίκτυο. Υπενθυμίζουμε ότι ένα λάθος σε ένα μηδενικό μπορεί να μετατρέψει τα 80.000€ σε 800.000€.

Η Δι@ύγεια αποτελεί παρακαταθήκη δημοκρατίας. Το Υπουργείο αντί να προσπαθεί να την αποδυναμώσει θα έπρεπε να ψάχνει κονδύλια προκειμένου να την ενισχύσει και να τη  βελτιώσει κυρίως στον τομέα της λειτουργικότητας. Το νομοσχέδιο βρίσκεται για διαβούλευση ακόμα για 3 ημέρες. Σε αυτή μπορεί να συμμετάσχουν όλοι. Κάντε κλικ εδώ για να πάρετε θέση.