X
Πατήστε εδώ για να γίνετε συνδρομητής! Αν είστε ήδη Συνδεθείτε για να μη βλέπετε αυτό το μήνυμα
X

Συνδεθείτε μέσω TPP Community

Έχετε συνδεθεί επιτυχώς

Οι εκδόσεις RedMarks αποχαιρετούν την «Κομμούνα» με εβδομάδα προσφορών

Με μία εβδομάδα προσφορών αποχαιρετούν τον πολυχώρο «Κομμούνα» οι εκδόσεις RedMarks την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, καθώς όπως ανακοινώθηκε, μετά από τρισήμιση χρόνια λειτουργίας εγκαταλείπουν τον φιλόξενο χώρο της οδού Ιουλιανού και από το Σάββατο 23 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου θα βρίσκεται σε εξέλιξη bazaar προσφορών για κάθε είδος αναγνώστη, και ανανεώνουν το ραντεβού τους για συνάντηση σε νέους χώρους.
Οι εκδόσεις RedMarks αποχαιρετούν την «Κομμούνα» με εβδομάδα προσφορών
|

«O πολυχώρος “Κομμούνα” ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους φίλους-ες, συντρόφισσες-ους που τον επισκέπτονταν όλα αυτά τα 3μιση χρόνια λειτουργίας του. Μετά από αναρίθμητες εκδηλώσεις, ανοιχτές συζητήσεις, συνελεύσεις, σεμινάρια, εκθέσεις φωτογραφίας, σκίτσου κ.ά., γιορτές, θεατρικά, συναυλίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, ένας κύκλος κλείνει» ανακοινώνουν οι εκδόσεις RedMarks, οι οποίες θα συνεχίσουν τη λειτουργίας τους στην οδό Κλαζομενών 3.

Με αυτό το μήνυμα καλούνται οι αναγνώστες και υποστηρικτές των ανεξάρτητων εκδόσεων στο bazaar μεταχειρισμένων βιβλίων από 1€, καθώς και προσφορές 20-50% στις εκδόσεις RedMarks αλλά και σε άλλες εκδόσεις που θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και το Σάββατο 30 Μαΐου στο φιλόξενο κτίριο της «Κομμούνας» στην οδό Ιουλιανού, με στόχο της χρηματοδότηση της μετακόμισης των εκδόσεων σε νέο χώρο.

Όπως αναφέρεται στο Rproject με το οποίο ανακοινώθηκε η «μετακόμιση», οι επιπτώσεις της καραντίνας και της κοινωνικής αποστασιοποίησης δυσκόλεψαν έτη περαιτέρω το εγχείρημα, καθώς «ο πολυχώρος υποχρεώθηκε να σταματήσει πλήρως την λειτουργία του για 2μιση μήνες, ενώ μπαίνουμε σε μια (άγνωστης διάρκειας) περίοδο κατά την οποία η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων σε κλειστό χώρο παραμένει από ανεπιθύμητη ως ανέφικτη, χωρίς να αποκλείονται νέα κύματα της επιδημίας και νέα μέτρα καραντίνας».

«Όλα αυτά στέρησαν και θα συνεχίσουν να στερούν από την “Κομμούνα” τη δυνατότητα μαζικής φιλοξενίας ανθρώπων, που αποτελεί και τη βασική πηγή εσόδων της, προσθέτοντας επιπλέον εμπόδια στον προγραμματισμό μας και αποστερώντας δυνατότητες σε μια ήδη δύσκολη προσπάθεια» αναφέρεται ακόμα.

«Ζητάμε σήμερα την οικονομική στήριξη όσων εκτίμησαν την προσπάθεια που κάναμε στον πολυχώρο για να βοηθήσουν στην οργάνωση του “επόμενου βήματος”. Η οικονομική σας στήριξη θα βοηθήσει να μην αφήσουμε οικονομικά βάρη κι εκκρεμότητες κατά τον τερματισμό της λειτουργίας και την εκκένωση του κτιρίου. Θα συνδράμει στο να διατηρηθεί μια υλικοτεχνική υποδομή που στήριξε την λειτουργία του πολυχώρου, αλλά και άλλες δράσεις κι εκδηλώσεις του ευρύτερου κινήματος και της Αριστεράς, και η οποία θα παραμείνει χρήσιμη και διαθέσιμη σε τέτοιες ανάγκες» καλούν οι εκδόσεις, ενώ το πολυήμερο μπαζάρ βιβλίου θα είναι σε εξέλιξη καθημερινά- από το Σάββατο 23 Μάη μέχρι και το Σάββατο 30 Μάη (Δευτέρα-Παρασκευή 12μ-9μμ, Σάββατο 11πμ-9μμ).

Στηρίξτε τις εκδόσεις RedMarks, και διαβάστε το αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους στην «Κομμούνα»:

Το κτίριο – πολυχώρος «Κομμούνα» αποχαιρετά…

O πολυχώρος «Κομμούνα» ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους φίλους-ες, συντρόφισσες-ους που τον επισκέπτονταν όλα αυτά τα 3μιση χρόνια λειτουργίας του. Μετά από αναρίθμητες εκδηλώσεις, ανοιχτές συζητήσεις, συνελεύσεις, σεμινάρια, εκθέσεις φωτογραφίας, σκίτσου κ.ά., γιορτές, θεατρικά, συναυλίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, ένας κύκλος κλείνει.

Ευ­χα­ρι­στού­με όσους-ες στή­ρι­ξαν την προ­σπά­θεια συμ­με­τέ­χο­ντας στις δρά­σεις του πο­λυ­χώ­ρου, διε­θνείς κα­λε­σμέ­νες και κα­λε­σμέ­νους μας, συ­νο­μι­λη­τές-τριες μας στα πάνελ εκ­δη­λώ­σε­ων, καλ­λι­τέ­χνι­δες και καλ­λι­τέ­χνες που ομόρ­φυ­ναν τον χώρο και ψυ­χα­γώ­γη­σαν τον κόσμο, συγ­γρα­φείς που πα­ρου­σί­α­σαν το έργο τους, όσες-ους επέ­λε­ξαν τον πο­λυ­χώ­ρο για να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν συ­νε­λεύ­σεις ή εκ­δη­λώ­σεις, αλλά και τον κα­θέ­να και την κα­θε­μιά που πα­ρα­κο­λού­θη­σε κά­ποιες από τις δρά­σεις μας και συ­νει­σέ­φε­ρε οι­κο­νο­μι­κά στη λει­τουρ­γία του πο­λυ­χώ­ρου. Μας δώ­σα­τε και την δυ­να­τό­τη­τα αλλά και το κέφι να αφιε­ρώ­σου­με πό­ρους, χρόνο και προ­σπά­θεια να κρα­τη­θεί η λει­τουρ­γία του πο­λυ­χώ­ρου. Οι οι­κο­νο­μι­κές απαι­τή­σεις για την λει­τουρ­γία ενός τέ­τοιου χώρου ήταν μια δυ­σκο­λία που αντι­με­τω­πί­ζα­με διαρ­κώς και με την οι­κο­νο­μι­κή βο­ή­θεια των φίλων της Κομ­μού­νας και με δικές μας υπερ-προ­σπά­θειες επι­χει­ρού­σα­με κι επε­ξερ­γα­ζό­μα­σταν τρό­πους να συ­νε­χί­σου­με.

Δυ­στυ­χώς, η παν­δη­μία και οι συν­θή­κες που δια­μόρ­φω­σε έκα­ναν αυτό το εγ­χεί­ρη­μα ακόμα πιο δύ­σκο­λο. Ο πο­λυ­χώ­ρος υπο­χρε­ώ­θη­κε να στα­μα­τή­σει πλή­ρως την λει­τουρ­γία του για 2μιση μήνες, ενώ μπαί­νου­με σε μια (άγνω­στης διάρ­κειας) πε­ρί­ο­δο κατά την οποία η συ­γκέ­ντρω­ση πολ­λών αν­θρώ­πων σε κλει­στό χώρο πα­ρα­μέ­νει από ανε­πι­θύ­μη­τη ως ανέ­φι­κτη, χωρίς να απο­κλεί­ο­νται νέα κύ­μα­τα της επι­δη­μί­ας και νέα μέτρα κα­ρα­ντί­νας. Όλα αυτά στέ­ρη­σαν και θα συ­νε­χί­σουν να στε­ρούν από την «Κομ­μού­να» τη δυ­να­τό­τη­τα μα­ζι­κής φι­λο­ξε­νί­ας αν­θρώ­πων, που απο­τε­λεί και τη βα­σι­κή πηγή εσό­δων της, προ­σθέ­το­ντας επι­πλέ­ον εμπό­δια στον προ­γραμ­μα­τι­σμό μας και απο­στε­ρώ­ντας δυ­να­τό­τη­τες σε μια ήδη δύ­σκο­λη προ­σπά­θεια.

Εξα­ντλή­σα­με κάθε δυ­να­τό­τη­τα να μην πά­ρου­με αυτήν την πολύ δύ­σκο­λη για εμάς από­φα­ση, στην οποία κα­τα­λή­γου­με μετά από πολύ σκέψη. Η δια­φαι­νό­με­νη πι­θα­νή πώ­λη­ση κι αλ­λα­γή ιδιο­κτη­σί­ας του κτι­ρί­ου στην Ιου­λια­νού (για δική του χρήση) έκανε ακόμα πιο αβέ­βαιη την όποια προ­σπά­θεια να συ­νε­χί­σου­με.

Ζη­τά­με σή­με­ρα την οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη όσων εκτί­μη­σαν την προ­σπά­θεια που κά­να­με στον πο­λυ­χώ­ρο για να βοη­θή­σουν στην ορ­γά­νω­ση του «επό­με­νου βή­μα­τος». Η οι­κο­νο­μι­κή σας στή­ρι­ξη θα βοη­θή­σει να μην αφή­σου­με οι­κο­νο­μι­κά βάρη κι εκ­κρε­μό­τη­τες κατά τον τερ­μα­τι­σμό της λει­τουρ­γί­ας και την εκ­κέ­νω­ση του κτι­ρί­ου. Θα συν­δρά­μει στο να δια­τη­ρη­θεί μια υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή που στή­ρι­ξε την λει­τουρ­γία του πο­λυ­χώ­ρου, αλλά και άλλες δρά­σεις κι εκ­δη­λώ­σεις του ευ­ρύ­τε­ρου κι­νή­μα­τος και της Αρι­στε­ράς, και η οποία θα πα­ρα­μεί­νει χρή­σι­μη και δια­θέ­σι­μη σε τέ­τοιες ανά­γκες. Θα συν­δρά­μει στην προ­σπά­θεια με­τε­γκα­τά­στα­σης κά­ποιων υπο­δο­μών του Ιν­στι­τού­του Κομ­μού­να και των Εκ­δό­σε­ων RedMarks, που θα συ­νε­χί­σουν την λει­τουρ­γία τους με έδρα  στην Κλα­ζο­με­νών 3. Κάθε συμ­βο­λή για αυτές τις ανά­γκες, για την στή­ρι­ξη της ορ­γά­νω­σης της «επό­με­νης μέρας» είναι πα­ρα­πά­νω από πο­λύ­τι­μη. Με­τα­ξύ άλλων θα δια­σφα­λί­σει τη δυ­να­τό­τη­τα του πο­λυ­χώ­ρου να επα­νέλ­θει –όπως είναι η πρό­θε­σή μας– όταν ξα­ναϋ­πάρ­ξει δυ­να­τό­τη­τα, χωρίς να υπο­χρε­ω­νό­μα­στε να ξε­κι­νή­σου­με ξανά από το μηδέν.

Κατά τις τε­λευ­ταί­ες μέρες λει­τουρ­γί­ας του πο­λυ­χώ­ρου, ως τα τέλη Μάη, οι πόρ­τες θα είναι και πάλι ανοι­χτές στον κόσμο της Αρι­στε­ράς, για να ορ­γα­νω­θεί ο στα­δια­κός τερ­μα­τι­σμός της λει­τουρ­γί­ας του όπως αρ­μό­ζει. Ένα πο­λυ­ή­με­ρο μπα­ζάρ βι­βλί­ου θα είναι σε εξέ­λι­ξη κα­θη­με­ρι­νά- από το Σάβ­βα­το 23 Μάη μέχρι και το Σάβ­βα­το 30 Μάη (Δευ­τέ­ρα-Πα­ρα­σκευή 12μ-9μμ, Σάβ­βα­το 11πμ-9μμ) -και θα σας επι­τρέ­ψει να απο­κτή­σε­τε τί­τλους που ανα­ζη­τεί­τε και να στη­ρί­ξε­τε οι­κο­νο­μι­κά τις εκ­δό­σεις Red Marks, ή και να επι­σκε­φτεί­τε μια τε­λευ­ταία φορά τον φι­λό­ξε­νο πο­λυ­χώ­ρο και να πε­ρά­σε­τε από το μπαρ για έναν καφέ ή ποτό.

Όταν 3μιση χρό­νια πριν παίρ­να­με την από­φα­ση για την κα­θη­με­ρι­νή λει­τουρ­γία ενός πο­λυ­χώ­ρου, ως κάτι ευ­ρύ­τε­ρο και πιο «ανοι­χτό» από απλά «έδρα» και «στέγη» των Εκ­δό­σε­ων και του Ιν­στι­τού­του, εκτι­μού­σα­με τη ση­μα­σία που θα έχει για τον κόσμο της Αρι­στε­ράς ένας δικός του «χώρος», ένας «τόπος συ­νά­ντη­σης», ιδιαί­τε­ρα στις δύ­σκο­λες συν­θή­κες που είχαν δια­μορ­φω­θεί μετά την ήττα του 2015. Αυτές οι δύ­σκο­λες συν­θή­κες έκα­ναν πολ­λούς-ες (κι εμάς τους ίδιους) να ανα­ρω­τιού­νται και να ανα­ρω­τιό­μα­στε κατά και­ρούς αν «εί­μα­στε τρε­λοί με αυτό που πάμε να κά­νου­με». Κλεί­νου­με αυτόν τον κύκλο με μια μικρή ηθική και πο­λι­τι­κή ικα­νο­ποί­η­ση ότι τε­λι­κά άξιζε τον κόπο. Οι εκα­το­ντά­δες άν­θρω­ποι που αγκά­λια­σαν την Κομ­μού­να, με διά­φο­ρους τρό­πους, έδω­σαν ζωή στο κτί­ριο, συν­δια­μόρ­φω­σαν μαζί μας αυτόν τον «τόπο συ­νά­ντη­σης». Θέ­λου­με να πι­στεύ­ου­με ότι βά­λα­με ένα λι­θα­ρά­κι στην προ­σπά­θεια να κρα­τη­θεί όρ­θιος ο κό­σμος της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς και να μπει μπρο­στά η δια­δι­κα­σία ανα­συ­γκρό­τη­σής του.

Η Κομ­μού­να υπήρ­ξε «χώρος» με την ευ­ρύ­τε­ρη έν­νοια, πέρα από την κυ­ριο­λε­κτι­κή. Με αυτήν την ιδιό­τη­τα πι­στεύ­ου­με ότι θα συ­νε­χί­σει να υπάρ­χει και σε ό,τι μας αφορά θα επι­διώ­ξου­με ενερ­γά να συ­νε­χί­σει να υπάρ­χει. Ο «κό­σμος της Κομ­μού­νας», οι άν­θρω­ποι με τους οποί­ους συ­νερ­γα­στή­κα­με, όσοι κι όσες φι­λο­ξε­νή­θη­καν στον πο­λυ­χώ­ρο, είναι κό­σμος με τον οποίο χτί­σα­με νέους ή ενι­σχύ­σα­με πα­λιούς συ­ντρο­φι­κούς δε­σμούς και εί­μα­στε σί­γου­ροι ότι θα συ­νε­χί­σου­με να συ­να­ντιό­μα­στε, να συ­ζη­τά­με, να δρού­με από κοι­νού.

Το Ιν­στι­τού­το Κομ­μού­να θα συ­νε­χί­σει τον προ­γραμ­μα­τι­σμό του στις νέες, δια­φο­ρε­τι­κές συν­θή­κες. Οι Εκ­δό­σεις Red Marks θα συ­νε­χί­σουν την προ­σπά­θεια με­τα­φρά­σε­ων και εκ­δό­σε­ων βι­βλί­ων που θε­ω­ρού­με πο­λύ­τι­μα εφό­δια, την προ­σπά­θεια στή­ρι­ξης του έργου νέων ρι­ζο­σπα­στών επι­στη­μό­νων κ.ο.κ. Για όλα αυτά, θα συ­νε­χί­σε­τε να έχετε συχνά νέα μας. Το βλέμ­μα μας θα είναι πάντα στραμ­μέ­νο στην επό­με­νη μέρα και τις νέες δυ­να­τό­τη­τες που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν για ένα νέο, αντί­στοι­χο εγ­χεί­ρη­μα. Όποτε αυτές προ­κύ­ψουν, να είστε σί­γου­ροι ότι θα τις εξα­ντλή­σου­με με την ίδια απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα που δεί­ξα­με και 3μιση χρό­νια πριν, όταν ξε­κι­νού­σα­με την προ­σπά­θεια.

Δεν είναι τέλος δια­δρο­μής, αλλά κλεί­σι­μο ενός κύ­κλου. Ένας νέος ανοί­γει και γνω­ρί­ζου­με ότι θα ακο­λου­θή­σουν ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ροι. Λέμε «αντίο» μόνο με το όμορ­φο κτί­ριο της Ιου­λια­νού 67. Με όλους κι όλες εσάς θα συ­νε­χί­σου­με να βρι­σκό­μα­στε στους αγώ­νες και στις διερ­γα­σί­ες της Αρι­στε­ράς.


Σε χρειαζόμαστε

Το ThePressProject είναι το μοναδικό μέσο ανεξάρτητης, ερευνητικής και αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας που στηρίζεται αποκλειστικά στις μικρο-δωρεές των επισκεπτών του. Πιστεύουμε ότι η πληροφορία πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους και για αυτό δεν κλειδώνουμε κανένα κομμάτι της ύλης αλλά για να παραχθεί το πρωτογενές υλικό που θα βρείτε εδώ χρειαζόμαστε την υποστήριξή σου. Αν δεν πληρώσουμε εμείς για την ενημέρωσή μας, θα την πληρώσει κάποιος άλλος (και αν δεν είσαι ο Μαρινάκης μάλλον δεν έχεις τα ίδια συμφέροντα). Μάθε πώς
- Κάνε κλικ για να σχολιάσεις