Μετά από ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παρουσία κάμερας και την καταγραφή της διδακτικής διαδικασίας, η Κομισιόν απαντά ότι η Υπουργική απόφαση έχει λάβει υπόψη τους πιθανούς κινδύνους, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μέτρα που θα ευνοούν την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην διαδικασία.

Αναλυτικά η απάντηση της Επιτροπής :

«Η Επιτροπή γνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες για την εκπαίδευση εξ αποστάσεως που έχουν προκύψει λόγω της κρίσης COVID-19, προκειμένου να διατηρηθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)  παρέχει ένα οριζόντιο πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Η Επιτροπή κατανοεί ότι ο ελληνικός νόμος και το υπουργικό διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο  προβλέπουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως μάθησης κατά τη διάρκεια επιδημιολογικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και προβλέπουν συγκεκριμένα στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των δεδομένων και τις λοιπές υποχρεώσεις των υπευθύνων της επεξεργασίας για τη διασφάλιση της νόμιμης και θεμιτής επεξεργασίας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η μη καταγραφή των διαδικτυακών συνεδριών, η μη μετάδοση της εικόνας των μαθητών, οι τύποι των προς επεξεργασία δεδομένων και η διάρκεια της επεξεργασίας. Επιπλέον, το υπουργικό διάταγμα εκδόθηκε μετά τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων δεν φαίνεται να είναι ο σκοπός της επεξεργασίας, σύμφωνα με την οποία τα προαναφερθέντα μέτρα προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο αποκάλυψης ευαίσθητων δεδομένων, για παράδειγμα μέσω της συλλογής φωτογραφιών.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, η παρακολούθηση και η επιβολή της εφαρμογής των κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών και δικαστηρίων. Στην προκειμένη περίπτωση, έχει εμπλακεί η ελληνική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία θεώρησε ότι η επεξεργασία είναι κατ’ αρχήν νόμιμη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και επί του παρόντος εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες».

Της απάντησης είχε προηγηθεί η κατάθεση σχετικής ερώτησης από τους Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όπου επισημαίνονται η ανησυχίες για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων επικαλούμενοι ευρωπαϊκές προβλέψεις, θέτοντας μάλιστα τον προβληματισμό περί «παιδείας δύο ταχυτήτων» δεδομένης της παροχής ή μη συγκατάθεσης για παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων.

Η επίμαχη ερώτηση:

«Ο νόμος 4686/2020, που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προβλέπει – σε περιπτώσεις καθολικής ή μερικής αναστολής της λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών, λόγω έκτακτων ή απρόβλεπτων γεγονότων, αόριστης διάρκειας – την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με χρήση τεχνολογικών μέσων, στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προφανώς καλύπτει όχι μόνο απλά προσωπικά δεδομένα αλλά και προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), τα οποία αναπόφευκτα θα αποκαλύπτονται και θα μπορούν να στοιχειοθετούν προφίλ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Εξάλλου η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκμαιεύεται ούτε μπορεί να παρακάμπτεται, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν λόγοι ζωτικού συμφέροντος ασφάλειας, πράγμα που σημαίνει ότι η εκπαίδευση θα προχωρεί με δύο ταχύτητες ανάλογα με την ύπαρξη ή μη της συγκατάθεσης αυτής.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι η νομοθετική ρύθμιση σύμφωνη με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον προαναφερόμενο κανονισμό;

2. Είναι οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, που θα προκύπτουν από την καταγραφή, αναγκαίοι και ανάλογοι προς τη βαρύτητα του κινδύνου προσβολής της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας διδασκόντων και μαθητών, με δεδομένη μάλιστα την προσφορά εναλλακτικών δυνατοτήτων ζώσης εκπαίδευσης»;