Συγκεκριμένα, το υπουργείο απεύθυνε πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), για το ερχόμενο σχολικό έτος (2017-2018), και μέχρι τις 27 Απριλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση-δήλωση στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του υπουργείου, https://opsyd.sch.gr/.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, η επιλογή των περιοχών προτίμησης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους, κατόπιν έκδοσης νεότερης σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η πρόσκληση αφορά, πρώτον, στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01, ΤΕ16 και ΔΕ01.

Δεύτερον, οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία. Και τρίτον, η πρόσκληση αφορά και στους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71), και τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, για να ενταχθούν στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κύριους ή επικουρικούς).

Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr.