Συγκεκριμένα, στο άρθρο 34 του πολυνομοσχεδίου – εξπρές που ψηφίζεται την Τρίτη, προβλέπεται ότι:

  • Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» εξαιρείται από τις διατάξεις του νόμου 3.429/2005 που διέπει τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και μπορεί να προχωρά σε προσλήψεις και δημόσιες συμβάσεις χωρίς τους περιορισμούς της νομοθεσίας.
  • Οι συμβάσεις και οι συναλλαγές της Επιτροπής απαλλάσσονται από κάθε έμμεσο και άμεσο φόρο, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.
  • Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματοδοτικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή “Ελλάδα 2021” θα αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτόμενες δαπάνες και θα αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή.

Σοβαρές παρατηρήσεις από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής

Προβλήματα στις ειδικές ρυθμίσεις που θα καθορίσουν τη λειτουργία της Επιτροπής εντοπίζει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, στην έκθεσή της σχετικά με το πολυνομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα εντοίζονται σε 3 διατάξεις:

Στην παρ. 2 που ορίζει ότι τα μέλη του Δ.Σ. υπάγονται στο καθεστώς των Ανώνυμων Εταρειών, η Υπηερίσα ζητάει διευκρίνίσεις για το αν η ανωτέρω διάταξη καταλαµβάνει και τις ποινικές διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας (πλην αυτής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990). Στην παρ. 5 και ιδιαίτερα «ως προς την απαλλαγή από το τέλος χαρτοσήµου, παρατηρείται ότι από τη διατύπωση της προτεινόµενης ρύθµισης συνάγεται ότι είναι υποκειµενική, και όχι αντικειµενική, και, συνεπώς, εφόσον για τη συναλλαγή ή τη σύµβαση οφείλεται χαρτόσηµο, αυτό θα βαρύνει αποκλειστικώς τον αντισυµβαλλόµενο, εκτός αν και αυτός απολαύει υποκειµενικής απαλλαγής.»

Τέλος, σχετικά με την φοροαπαλλαγή για τις δωρεές, «παρατηρείται ότι, κατά το άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), τα ποσά των δωρεών δεν εκπίπτουν από το εισόδηµα του φυσικού προσώπου, αλλά, σε ποσοστό 20% αυτών, από τον φόρο εισοδήµατος που αναλογεί
στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις. Εξ άλλου, ως προς τις «παροχές σε είδος», δεν είναι σαφές πώς, ενόψει και της απαλλαγής της Επιτροπής από φόρο δωρεάς, θα γίνει η αποτίµηση της αξίας τους, ώστε η αξία αυτή να µειώσει το εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος».