Με σχετικό ΦΕΚ, γνωστοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της νέας εξεταστικής ο τρόπος διεξαγωγής, ενώ οι οδηγίες κυμαίνονται στα ίδια πλαίσια με εκείνα του Ιουνίου, υπό την προσθήκη ορισμένων επιπλέον προβλέψεων, με πρωτεύοντα την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους.

Αναλυτικά οι αποφάσεις

1.Κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), εφαρμόζονται τα εξής:

α) Τα μέτρα της παρ. 1 του τέταρτου άρθρου της υπό στοιχεία 60720/Ζ1/21.5.2020 απόφασης (Β΄1971), ως ίσχυσαν κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, πλην των υποπερ. αα΄, αε΄ και αστ΄ της περ. α΄ και των υποπερ. βα΄και βγ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

β) Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές). Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των φοιτητών, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών.

γ) Κατά τη διενέργεια των διά ζώσης γραπτών και προφορικών εξετάσεων συστήνεται η χρήση αιθουσών, αμφιθεάτρων ή γραφείων με φυσικό αερισμό. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται επαρκής διαθεσιμότητα χώρων με φυσικό αερισμό, συστήνεται η χρήση αιθουσών, αμφιθεάτρων και γραφείων που έχουν εξαερισμό ή/και κλιματιστικές μονάδες σύμφωνα

δ) Συστήνεται τα Α.Ε.Ι. να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για τους φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες) προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός τους με άλλους φοιτητές κατά τη διάρκεια των δια ζώσης εξετάσεων. Αντίστοιχα, η Συνέλευση κάθε Τμήματος συστήνεται να λαμβάνει ειδική μέριμνα για το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (ευπαθείς ομάδες).

2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

UPD Σε ότι αφορά την επανέναρξη των μαθημάτων η υπουργός παιδείας Ν. Κεραμέως , έχει δηλώσει ότι αυτά θα πραγματοποιούνται δια ζώσης όταν ο αριθμός των φοιτητών που τα παρακολουθούν δεν ξεπερνά τους 50. Σε αντίθετη περίπτωση που οι φοιτητές υπερβαίνουν τους 50, η διαδικασία προβλέπεται να πραγμαποιείται εξ αποστάσεως, με την υπουργό να διασαφηνίζει από την άλλη ότι «το νέο Χειμερινό Εξάμηνο θα βρει τους φοιτητές να επιστρέφουν στις έδρες των Πανεπιστημίων. Οι φοιτητές θα επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο», ανέφερε.