Ήδη η συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και οι εργαζόμενοι σε οποιαδήποτε επιχείρηση υποχρεώνονται να δουλεύουν «αδήλωτοι» μπορούν να υποβάλλουν την καταγγελία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr (η οποία ωστόσο βρίσκεται υπό κατασκευή) ακόμη και υπό καθεστώς ανωνυμίας και για ευνοήτους λόγους.

Στη συγκεκριμένη ωστόσο ιστοσελίδα είναι υποχρεωμένοι και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 να αποκτήσουν κωδικό και όλοι οι εργοδότες, καθώς μέσω αυτής πλέον θα γίνονται οι αναγγελίες προσλήψεων καθώς και θα τους κοινοποιούνται τα όποια πρόστιμα αφορούν μαύρη εργασία.

Τι αναφέρει το άρθρο 5:

Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση καταγγελιών

1. Οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας διαθέσιμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet. gr, επωνύμως από τους εγγραμμένους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιοδήποτε καταγγέλλοντα.

2. Η επώνυμη υποβολή συνοδεύεται από έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της υποβολής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη.

3. Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική αποστολή), πρωτοκολλούνται και καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.