Με μία διάταξη που προκαλεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα αλλά και την νοημοσύνη των πολιτών, η κυβέρνηση έσπευσε το βράδυ της Τετάρτης να συμπεριλάβει μία νέα διαφημιστική καμπάνια για τα μέσα ενημέρωσης, μέσα στο νομοσχέδιο για τις αποζημιώσεις τους πληγέντες από την κακοκαιρία του «Ιανού» τις προηγούμενες ημέρες.

Με μία διάταξη – αίσχος στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφέρεται ευθαρσώς πως «Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού».

Με απλά λόγια, μετά από τα 24 εκατ. ευρώ του πρώτου και του δεύτερου μέρους της λίστας Πέτσα, τις αδιαφανείς διαδικασίες και την κατάφορα άδικη κατανομή του μεταξύ του συνόλου των μέσων ενημέρωσης, σήμερα προχωράει σε μία ακόμα πιο σκιώδη διαδικασία. Όπως αναφέρεται, χωρίς να αναφέρεται καν το κόστος, η κυβέρνηση προβλέπει μία συνοπτική διαδικασία που δεν περιλαμβάνει διαγωνισμό, δεν περιλαμβάνει δημοσίευση προκήρυξης του προς ανάθεση έργου, και φυσικά, προβλέπει απευθείας ανάθεση στην εταιρεία που θα την αναλάβει.

Με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου για τις αποζημίωσεις των πληγέντων από την κακοκαιρία, η κυβέρνηση δίνει και πάλι σε μία ιδιωτική εταιρεία την ενημερωτική καμπάνια για τα μέσα ενημέρωσης, βασιζόμενη στο άρθρο 32 του ν. 4412/2016, μία συνοπτική διαδικασία που προβλέπει μη δημοσίευση προκήρυξης του προς ανάθεση έργου και τη μη διενέργεια διαγωνισμού με υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών. Όπως προβλέπει το επίμαχο άρθρο, τέτοια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί μεταξύ άλλων και σε περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση».

Αναλυτικά, το άρθρο 11 του νομοσχεδίου που αφορά την καμπάνια:

Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας

«Είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίηση τους, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών από την Προεδρία της Κυβέρνησης και διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης και παροχής των υπηρεσιών, π διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του παρόντος».

Τα δώρα της κυβέρνησης στους καναλάρχες και τις διαφημιστικές δεν σταματούν εδώ, αφού στο άρθρο 8 του ίδιου νομοσχεδίου προβλέπεται φοροαπαλλαγή για τις διαφημίσεις, μέσω «προσαυξημένης έκπτωσης» για συγκεκριμένες διαφημιστικές δαπάνες επιχειρήσεων κατά τα φορολογικά έτη 2020-2021. Όπως είναι ξεκάθαρο, μέτρο το οποίο στοχεύει τα τηλεοπτικά κανάλια, και δη τα ισχυρότερα από αυτά σε επίπεδο διαφημιστικής πίτας.

«Με την προτεινόμενη διάταξη η διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει, υπό προϋποθέσεις, προσαυξημένη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021. Η συγκεκριμένη διάταξη, πέρα από τη δυνατότητα που παρέχει ακόμη και στις μικρές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν διαφημιστικές δαπάνες συνεπάγεται την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου, την αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται ιδιαιτέρως λόγω της πανδημίας του COVID-19 και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας» αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ. Περιλεμβάνει ακόμα ειδική πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους είτε επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COV1I) – 19.

Διαβάστε για την πρώτη λίστα Πέτσα:

Λιγότερο από το 1% στον αντιπολιτευόμενο Τύπο για το «Μένουμε Σπίτι»

Το κόστος των δύο παραπάνω μέτρων, της «λευκής» νέας λίστας Πέτσα και των δώρων για τις διαφημίσεις μπορεί να θεωρούνται ακόμη «ανεκτίμητα» καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη κόστους, όμως το επόμενο άρθρο, το ένατο, προβλέπει την αναστολή για ένα χρόνο και συγκεκριμένα από την Οκτωβρίου 2020 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο καταβάλλουν όσοι διαθέτουν δορυφορικούς αποκωδικοποιητές και συνδέσεις με τις πλατφόρμες της NOVA και της Cosmote. Το ύψος του μέτρου εκτιμάται περί τα 20 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται, το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης επιβλήθηκε από την 1-6-2016 αναλογικά υπέρ του Δημοσίου, και βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Συγκεκριμένα, το σχετικό άρθρο προβλέπει:

«Αναστέλλεται η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) νια την περίοδο από lης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021».

Διαβάστε ακόμα:

Τα φαινόμενα που δεν απατούν στη λίστα των 20 εκατ. ευρώ