Ύστερα από τουλάχιστον τριάντα χρόνια διδασκαλίας στο New School of Social Research και μια σειρά σημαντικών συμβολών στην οικονομική επιστήμη από μαρξιστική σκοπιά, κατατάσσεται στους πλέον καταξιωμένους ετερόδοξους οικονομολόγους του κόσμου. Πρόσφατα το Cambridge University Press τον κατέταξε στους πιο εξέχοντες εν ζωή οικονομολόγους.

Το νεοεκδοθέν βιβλίο του “Καπιταλισμός: Ανταγωνισμός, Σύγκρουση, Κρίσεις” απότοκο μιας μακράς περιόδου συγγραφής και επαναθεμελίωσης της Κλασικής Παράδοσης των Marx, Smith, Ricardo, είναι μια προσπάθεια δημιουργίας ενός διαφορετικού πλαισίου ανάλυσης της οικονομικής πραγματικότητας. Απομακρύνεται, από την μία, από τους ετερόδοξους οικονομολόγους στο βαθμό που προσλαμβάνουν την πραγματικότητα ως παρέκκλιση από το ιδεατό πλαίσιο των νεοκλασικών οικονομικών, από την άλλη, τοποθετεί στο κέντρο του επεξηγηματικού του πλαισίου το κυνήγι του κέρδους. Έτσι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός αντιμετωπίζεται ως μια εκ φύσεως συγκρουσιακή διαδικασία, ένας «πόλεμος».

Σε αυτό το πλαίσιο το ποσοστό κέρδους είναι ρυθμιστής τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης, και η δυναμική του συστήματος μια αλληλουχία μακρών κυμάτων όπου μακρές περίοδοι οικονομικής μεγέθυνσης δίνουν τη θέση τους σε μακρές περιόδους κρίσης. Με την μέθοδο αυτή έχει ερμηνεύσει τις κρίσεις που έλαβαν χώρα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ενώ βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους τους λίγους οικονομολόγους που είχαν προειδοποιήσει για την πρόσφατη οικονομική κρίση του 2007-8, με μικρή απόλκλιση