Η ρύθμιση, που βρίσκεται πλέον σε ισχύ, βασίζεται στη λογική των δόσεων, καθώς οι οφειλέτες προς τους Δήμους μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους έως και σε 100 δόσεις, έχοντας τη δυνατότητα να διαγράψουν έως και το σύνολο των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που τους έχουν επιβληθεί, σε περίπτωση που πληρώσουν εφάπαξ την αρχική οφειλή.
 
Ωστόσο, έμφαση πρέπει να δώσουν οι οφειλέτες στις συγκεκριμένες παραμέτρους, λεπτομέρειες που υπάρχουν σχετικά με την διευθέτηση των λογαριασμών τους.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην «Εφ.Συν.» η ισχύς της ρύθμισης ξεκίνησε από τις 31 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου.
 
Ρυθμίζονται χρέη που έχουν βεβαιωθεί έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, άρα έως τις 31 Μαΐου. Εάν τα χρέη δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί δικαστική αμφισβήτηση (σε οποιονδήποτε βαθμό), υπάγονται επίσης στη ρύθμιση εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα.

Παράλληλα, ως προς τις απαλλαγές, η διαγραφή των προσαυξήσεων υπολογίζεται σε ποσοστό:

α) 100% αν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ,
 
β) 80% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 2 ώς 24 δόσεις,
 
γ) 70% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 ώς 48 δόσεις,
 
δ) 60% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 49 ώς 72 δόσεις,
 
ε) 50% αν η οφειλή εξοφληθεί σε 73 ώς 100 δόσεις.
 
Βέβαια, εάν ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις, απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις του εναπομείναντος ποσού.

Η πρώτη δόση (ή η εφάπαξ αποπληρωμή) πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθεί εντός 3 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Διαφορετικά, η αίτηση ακυρώνεται. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Μόνο η τελευταία δόση μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

 
Σχετικά με πιθανή καθυστέρηση δόσης, επιφέρει επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη ημέρα που όφειλε να καταβληθεί.
 
Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης: Δεν καταβάλει 3 συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, δεν υποβάλει στον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και του εκκαθαριστικού ΦΠΑ, έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία για την υπαγωγή του στη ρύθμιση.
 
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και χρέη ήδη ρυθμισμένα, εάν ο οφειλέτης κρίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πιο συμφέρουσα. Θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα χάσει τα ευεργετήματα της προηγούμενης ρύθμισης και -προφανώς- δεν θα του επιστραφούν όσα ποσά έχει ήδη καταβάλει.
 
Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του «πολυ-νόμου».
 
Ο δήμος προβαίνει σε άρση της δέσμευσης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, εφόσον ο οφειλέτης έχει καταβάλει:
 
α) το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ,
 
β) το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για χρέη μεταξύ 5.000,01-10.000 ευρώ,
 
γ) το 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής για χρέη 10.000,01 ευρώ και πάνω.