Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, πέραν των άλλων δράσεων της Πολιτείας που προβλέπονται στον Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς, μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων και στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.

Ο υπό διαβούλευση Αναπτυξιακός νόμος προβλέπεται να εφαρμοστεί με βάση το πλαίσιο που καθορίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε και ειδικότερα ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός με αριθμό 651 της Επιτροπής (L 187 1/26.6.2014 (Γ.Α.Κ).

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στο marketfair.gr