Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο διορισμός θα λάβει χώρα σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 4, παρ. 5 του Ν. 3864/2010, με τη χρονική δέσμευση που απαιτείται από το Μη Εκτελεστικό ρόλο του Προέδρου θα εξαρτάται από τις περιστάσεις, η φυσική παρουσία του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου στην Αθήνα μπορεί να προβλεφθεί ως αναγκαία για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες το μήνα. Αντίστοιχο αριθμό ημερών θα χρειάζεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων προεδρίας του Γενικού Συμβουλίου, χωρίς την ανάγκη όμως φυσικής παρουσίας στην Αθήνα. 

Σημειώνεται πως το εύρος των αποδοχών του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου κυμαίνεται από €105.000 έως €150.000, και αποτελεί τη συνολική ετήσια ακαθάριστη αμοιβή της θέσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος ΥΟΔΔ 328/06-07-2017. Ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου με μόνιμο τόπο διαμονής εκτός Ελλάδας θα δικαιούται την κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Η θητεία του Ταμείου καθορίζεται από το νόμο έως την 30η Ιουνίου 2020. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΧΣ, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά. Στελέχη με επαγγελματική κατάρτιση στη λογιστική και τη Νομική θα αξιολογηθούν αναλόγως. Επίσης, αναφέρεται πως είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ ξεκαθαρίζεται πως «ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.

Ακόμη, στην ανακοίνωση σημειώνεται πως ο νέος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί «μεταξύ προσώπων με επιτυχημένο ιστορικό σε ανώτατες θέσεις στο χρηματοοικονομικό ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικής συμμόρφωσης», και μία σειρά προαπαιτούμενων σημαντικής εμπειρίας, δυνατοτήτων διοίκησης καθώς και .«επιβεβλημένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες».

Τέλος, σημειώνεται πως ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 4 και 16β του Ν.3864/2010. Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με το διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «το στέλεχος που θα επιλεγεί, θα προεδρεύει και θα ηγείται του Γενικού Συμβούλιου, αποτελούμενου από ομάδα εξαιρετικά ευυπόληπτων Μη Εκτελεστικών Μελών. Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 4, παρ. 9 του Ν. 3864/2010».