Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 1,929 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 603 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 4,93 δισ. ευρώ.
 
Το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 3,64 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 5,44 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013. Σημειώνεται ότι είναι αισθητά υψηλότερο από τον επικαιροποιημένο στόχο που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 761 εκατ. ευρώ.
 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51,32 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 3,95 δισ. ευρώ ή 7,2 %  έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015, εκ των οποίων ποσό ύψους 1,9 δισ. ευρώ αφορά στα έσοδα από τα ομόλογα SMP's που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και τα οποία δεν εισπράχθηκαν στο 2014.
 
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46,62 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,52 δισ. ευρώ ή 7% χαμηλότερα έναντι του προϋπολογισμού 2015. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,37 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 234 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (3,13 δισ. ευρώ).
 
 

Περαιτέρω μείωση δαπανών
 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 54,967 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,07 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 (56,04 δισ. ευρώ).
 
Αναλυτικά, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,37 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2015 κατά 866 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 584 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου προϋπολογισμού 2015 (42,41 δισ. ευρώ), των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 104 εκατ. ευρώ και των δαπανών τόκων σε καθαρή βάση κατά 131 εκατ. ευρώ.
 
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 3,43 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,6%.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,39 δισ. ευρώ ή ποσοστό 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρόλο που πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 506 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 67 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και 71 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών. 

 
Η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ανήλθε σε 1,152 δισ. ευρώ για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014 έναντι 336 εκατ. ευρώ για το δεκάμηνο  Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014, ήτοι για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο η τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ανήλθε σε 816 εκατ. ευρώ.
 
Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 6,59 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 209 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (6,8 δισ. ευρώ) και μειωμένες κατά 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 4,70 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 424 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.