Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων», στο άρθρο 50, τροποποιείται το μέχρι τώρα όριο των απευθείας αναθέσεων από το Δημόσιο με όριο τις 20.000 ευρώ. Στο νέο πλαίσιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση η απευθείας ανάθεση επιτρέπεται «όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση η κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ», παράγραφος που περιλαμβάνει την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών. Για περιπτώσεις όπου το αντικέιμενο είναι δημόσια έργα, το όριο ανεβαίνει στις 60.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη, που συνοδεύει την κατάθεση του νομοσχεδίου, το επιχείρημα που συνοδεύει τη χαλάρωση των ορίων αυτών είναι η « επιτάχυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων».

Αναλυτικά το νομοσχέδιο: