Όπως γνωστοποίησαν τα ΕΛΠΕ, από το χρονικό διάστημα 22/12/2010 έως 20/07/2016 η POIH αύξησε την συμμετοχή της πάνω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η POIH στην εισηγμένη έμμεσα, μεταβλήθηκε από 40,984% σε 45,470% που αντιστοιχούν σε 13.708.404 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το 2,842% των δικαιωμάτων ψήφου (8,687,253 μετοχές) αποκτήθηκε την περίοδο από 01/01/2016 έως 19/07/2016, αναφέρεται στην ανακοίνωση των ΕΛΠΕ.