Όπως τονίζεται στην επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από την Κομισιόν,  η μη μεταφορά της οδηγίας, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο εθνικό δίκαιο της Ισπανίας και της Ελλάδας δημιουργεί διαφορές ως προς το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών και δυσχεραίνει τις ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ, αφενός, της Ελλάδας και της Ισπανίας και, αφετέρου, των άλλων κρατών μελών που μετέφεραν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Η Επιτροπή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει για το υπόβαθρο αυτής της δίωξης, είχε κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας επίσημη προειδοποιητική επιστολή στις εθνικές αρχές των δύο χωρών τον Ιούλιο του 2018, καθώς και τις αντίστοιχες αιτιολογημένες γνώμες τον Ιανουάριο του 2019. Μέχρι και σήμερα η Ελλάδα και η Ισπανία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση των αναγκαίων εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας, άρα έχουν αποτύχει στο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Οδηγία της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ύψους 5.287,50 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης της Ελλάδας είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 3 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ, με κατώτατο κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 1.310.000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 22.169,70 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης.

Η Οδηγία 2016/680  της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από τις 27 Απριλίου του 2016 αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων με σεβασμό στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τις εθνικές αρχές με σκοπό την πρόληψη, την έρευνα, την ανίχνευση ή τη δίωξη των εγκληματικών παραπτωμάτων ή την επιβολή κυρώσεων σε εγκληματικές ενέργειες, ανακαλώντας την Απόφαση του Συμβουλίου 2008/977. Η οδηγία διασφαλίζει επίσης ότι τα δεδομένα των θυμάτων, των μαρτύρων, των υπόπτων και των δραστών εγκλημάτων προστατεύονται δεόντως στο πλαίσιο ποινικών ερευνών.

Όπως είχε αναφέρει σε άρθρο του ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, από τις 25.5.2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή σε όλη την ΕΕ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ο λεγόμενος και GDPR. «Μαζί με αυτόν, η Ε.Ε. έχει θεσπίσει και την Οδηγία 680/2016, η οποία πολύ απλά επιβάλλει τους ίδιους κανόνες στις Αστυνομίες των κρατών μελών, αλλά επειδή οι αστυνομικές υπηρεσίες ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κράτους, οι κανόνες πρέπει να ενσωματωθούν, δεν ισχύουν απευθείας όπως του GDPR, αλλά πρέπει να ψηφιστεί εναρμονιστικός νόμος από τη Βουλή. Ένα σχετικό νομοσχέδιο ήταν έτοιμο πέρσι τον Μάρτιο, όμως ουδέποτε ως τώρα κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή».

Παράλληλα, η ανακοίνωση της Επιτροπής επισημαίνει πως η καλύτερη εναρμόνιση της νομοθεσίας θα διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελείς και τους δικαστές για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας σε όλη την Ευρώπη.

Προειδοποιητικές επιστολές Κομισιόν προς την Αθήνα για εκπομπές ρύπων – αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων – ίση μεταχείριση αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων

Πέρα από την απόφαση της Κομισιόν να παραπέμψει την Ελλάδα στο δικαστήριο της ΕΕ για το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η Επιτροπή έστειλε την Πέμπτη στην Αθήνα προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη επειδή η εθνική νομοθεσία και η διοικητική πρακτική της δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση οι εν λόγω κανόνες συμβάλλουν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Η προειδοποιητική επιστολή αφορά δύο πρόσφατες ελληνικές νομικές πράξεις που καθιστούν πολύ πιο δύσκολη για μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, όπως τους εκπαιδευτικούς, την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ελλάδα.

Τα νέα μέτρα αποκλείουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται στο εξωτερικό μέσω συμφωνιών δικαιόχρησης και, ως εκ τούτου, καθιστούν σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση των προσώπων αυτών στην αγορά εργασίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Οι ενωσιακοί κανόνες ορίζουν τετράμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές χρειάζονται 11 έως 18 μήνες για να αναγνωρίσουν διπλώματα από άλλες χώρες της ΕΕ.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, την ανησυχία της ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της από την επιβλαβή ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν διάφορες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές ρύπων, εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της οδηγίας είναι να περιοριστούν οι εκπομπές διαφόρων ρύπων.

Η Επιτροπή, απέστειλε νέα προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή η εθνική νομοθεσία δεν συνάδει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων.

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες, καθώς και οι γυναίκες σύζυγοι και οι σύντροφοι συμβίωσης αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, τις οποίες αναγνωρίζει το εθνικό δίκαιο, λαμβάνουν επίδομα μητρότητας τουλάχιστον για 14 εβδομάδες. Μέχρι σήμερα, η εθνική νομοθεσία παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε επίδομα μητρότητας μόνο στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, αλλά όχι στις συζύγους ούτε στις συντρόφους αυτοαπασχολούμενων ανδρών.