Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, το σύνολο των φόρων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού (εκτός φορέων της γενικής κυβέρνησης) ανέρχεται σε 3.584.023.089 ευρώ.
 
Το σύνολο των 89.842.762.182 οφειλόμενων προς το δημόσιο αναλύεται ως εξής:
 
 • Άμεσοι φόροι: 249.480.010,63
 • Εισόδημα: 19.459.178.758,16
 • Ειδικές κατηγορίες εισοδήματος: 59.338.549,44
 • Φόροι στην περιουσία: 4.170.090.658,34
 • Πρόστιμα 'Αμεσοι: 111.865.152,59
 • Έκτακτοι 'Αμεσοι: 325.723.500,30
 • Λοιποί 'Αμεσοι Φόροι: 48.059.246,47
 • Έμμεσοι Φόροι: 45.473.439,79
 • ΦΠΑ: 20.057.930.354,77
 • Μεταβ. κ΄Συγκ. Κεφαλαίου: 102.299.116,51
 • Τέλη και Χαρτόσημα: 244.331.047,78
 • Φόροι Κατανάλωσης: 218.555.497,00
 • Λοιπές Εισφορές: 81.964.475,14
 • Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: 2.547.581,09
 • Έμμεσοι υπέρ τρίτων: 287.355.692,26
 • Τέλη Κυκλοφορίας: 324.941.962,22
 • Πρόστιμα Έμμεσων Φόρων: 3.898.743.120,28
 • Λοιποί Έμμεσοι Φόροι: 38.852.624,36
 • Μη φορολογικά έσοδα: 361.758,67
 • Μισθώματα: 157.106.927,95
 • Υπηρεσίες: 125.210.841,24
 • Δικαστικά έξοδα: 1.438.074.918,53
 • Αχρεωστήτως Καταβληθέντα: 883.593.880,32
 • Πρόστιμα ΚΒΣ: 31.459.155.584,43
 • Δάνεια: 1.829.097.402,86
 • Υπέρ Διαφόρων Τρίτων: 233.947.383,72
 • Λοιπά Πρόστιμα-Μη Φορολογικά: 1.161.772.009,60
 • Παράβολα: 323.374,05
 • Καταλογισμοί: 1.573.677.650,22
 • Δασμοί: 2.223.342,96
 • Τελη και Πρόστιμα Τελ. : 458.984.620,76
 • Ακάλυπτες επιταγές: 4.542.468,76
 • Λοιπά μη φορολογικά: 779.992.111,72
 • Διάφορα μη φορολογικά: 7.966.789,57
 
Η υφυπουργός Οικονομικών διαβιβάζει στη Βουλή και στοιχεία για την εξέλιξη των ρυθμίσεων που αντλήθηκαν στις 14.10.2016. Προκύπτει ειδικότερα ότι:
 
 • Οι οφειλές που εντάχθηκαν αρχικά στις ρυθμίσεις του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 11.649.719.903,95
 • Ενεργές ρυθμίσεις του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 6.625.981.494,08 ευρώ.
 • Ρυθμίσεις που έχουν εξοφληθεί του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται 2.034.193.859,43
 • Ρυθμίσεις που έχουν απολεσθεί του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται 2.451.481.885,52
 • Συνολική Είσπραξη των ρυθμίσεων του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 5.089.615.735,53 ευρώ
 • Συνολική αναμενόμενη είσπραξη έως το τέλος του 2017 του ν. 4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 τελευταίας ευκαιρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 2.921.007.986, 72 ευρώ.
 
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μπασιάκος, με την οποία ζητούσε, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί με ποια κριτήρια γίνεται η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που οδηγεί σε εξειδικευμένες αναφορές για επιστροφές ή συμψηφισμούς φόρων και για ποιο λόγο δεν ισχύει το ίδιο για το σύνολο των προς συμψηφισμό ή επιστροφή φόρων. Ο Ευ. Μπασιάκος ζητούσε επίσης ποιο είναι το σύνολο των φόρων που βρίσκεται σε εκκρεμότητα επιστροφής ή συμψηφισμού, ποιο το ύψος των οφειλομένων προς το δημόσιο φόρων ανά κατηγορία και στο σύνολο.