Εμπόριο καλοκαιρινής σαρκός. Τα sweatshop του ελληνικού τουρισμού (Αυγή: http://bit.ly/ao5sqv)