Ελληνικό σύνταγμα: αρ. 14 παρ.2 “Ο τύπος είναι ελεύθερος”, αλλά παρ.8 “Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος”. Χμ.