Ετσι το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων α΄9μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 διαμορφώνεται σε ζημιές 31,3 εκατ. ευρώ από 27,081 εκατ. ευρώ που ήταν το αρχικό δημοσιευμένο αποτέλεσμα.
 
– Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται σε αρνητικά κατά 5,9 εκατ. ευρώ από 1,649 εκατ. ευρώ, που ήταν στο 9μηνο.
 
– Επανακαθορίστηκε κονδύλι ομολoγιακών δανείων 59,4 εκατ. ευρώ και χαρακτηρίστηκε “βραχυπρόθεσμο”, δηλαδή ληξιπρόθεσμο ενώ είχε συμπεριληφθεί στο μακροπρόθεσμο δανεισμό. Συνολικά ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός έχει ληξιπρόθεσμα δάνεια 116 εκατ. ευρώ από 59,4 εκατ. ευρώ που εμφάνιζε κατά την αρχική σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
 
– Επίσης η εταιρεία είχε συμπεριλάβει στα ταμειακά διαθέσιμα μεταχρονολογημένες επιταγές αξίας 670.000 ευρώ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ανάγκασε να συμπεριλάβει τις επιταγές αυτές ως εισπρακτέες, δηλαδή προς είσπραξη και όχι ως ταμείο. 

Διαβάστε περισσότερα στο Marketfair.gr