Τα προσωρινά αποτελέσματα της χρήσης του 2011, στα οποία θα αποτυπώνονται μόνον οι ζημιές από το PSI και όχι οι υποαξίες βάση της έκθεσης της Blackrock για τα επισφαλή τους…