Το νόμισμα-καταφύγιο: Όποιος το ελέγχει, δανείζεται με πολύ καλύτερους όρους. Τυπώνει και όσο θέλει.(Reserve Currency http://bit.ly/8ZTpnp)