Το Eurogroup  χαιρετίζει την Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαϊκών Θεσμών, με την βοήθεια του ΔΝΤ για τις πολιτικές που υποστηρίζουν το νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής του ΕΜΣ. Το Eurogroup συγχαίρει τις Ελληνικές αρχές για την αφοσίωση που επέδειξαν επαναφέροντας στο φυσιολογικό τον τρόπο εργασίας με τους Θεσμούς και για τις διαπραγματεύσεις με έναν αποφασιστικό και ευέλικτο τρόπο. Η Συμφωνία είναι σύμφωνη με τις παραμέτρους και τους κύριους στόχους της Συνόδου Κορυφής της 12ης Ιουλίου και παρέχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την επανόρθωση της ελληνικής οικονομίας σε ένα βιώσιμο μονοπάτι.

Το Eurogroup χαιρετίζει το ευρύ πεδίο εφαρμογής των μέτρων που περιέχονται στο μνημόνιο συμφωνίας (MoU), τα οποία, εάν εφαρμοστούν με αποφασιστικότητα, θα αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Είμαστε σίγουροι ότι η αποφασιστική και όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών μέτρων, όπως αυτές διατυπώνονται στο Μνημόνιο θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να επιστρέψει σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης που θα βασίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά, αυξημένη ανταγωνιστικότητα, υψηλά επίπεδα απασχόλησης και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η Ελλάδα θα στοχεύει μεσοπρόθεσμα σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ με μια δημοσιονομική πορεία του πρωτογενούς ισοζυγίου -0,25% για το 2015, 0,5% για το 2016, 1,75% για το 2017 και 3,5% για το 2018 που θα επιτευχθεί κυρίως μέσω των προτέρων παραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζονται από μέτρα για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης του. Θα υιοθετήσει πολιτικές για την πλήρη αποζημίωση σε περίπτωση δημοσιονομικών επίπτωσων από αποφάσεις του ΣτΕ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος το 2012 και θα εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή αμοιβαίας αποδεκτής εναλλακτικής λύσης μέχρι τον Οκτώβριο του 2015. Η Ελλάδα έχει επιπλέον αναλάβει τη δέσμευση για μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και προϊόντων για την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση του ανταγωνισμού, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και την αποπολιτικοποίηση του δημόσιου τομέα. Όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπως απαιτείται, με μέτρα για την ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας και τη σημαντική βελτίωση της διακυβέρνησης των τραπεζών και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( ΤΧΣ). Μετά τα αποτελέσματα των Stress Tests πριν από το τέλος του έτους, η εγγύηση στην πράξη θα εφαρμοστεί για τα ομόλογα χρέους, και έτσι θα αποκλειστεί ή συμμετοχή των καταθετών. Το Eurogroup τονίζει ότι η συμφωνηθείσες προϋποθέσεις πρέπει να ανακαθορίζονται περαιτέρω όπως ζητήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά προτεραιότητα, ιδίως στους τομείς των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος και της στρατηγικής του χρηματοπιστωτικού τομέα και της διακυβέρνησης, σε συμφωνία με τους τρεις Θεσμούς μέσα στο χρόνο απαιτούμενο για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος ΕΜΣ. Επιπλέον, η Ελλάδα θα λάβει επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), που αποτελούν πρόβλημα στον τραπεζικό της τομέα. Δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος, καλούμε τις αρχές να αναπτύξουν όλα τα απαραίτητα μέσα για το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος της αγοράς για την εξυπηρέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και διάθεσης με τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των ευάλωτων οφειλέτες και διερεύνηση της δυνατότητας μιας κακής τράπεζας.

Η συμμόρφωση προς τους όρους του Μνημονίου θα πρέπει να παρακολουθείται από την Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ και μαζί με το ΔΝΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 (7) της Συνθήκης του ΕΜΣ.

Το Eurogroup τονίζει ότι ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του νέου προγράμματος ΕΜΣ. Το Eurogroup χαιρετίζει τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να θεσπίσουν νέα νομοθεσία για να διασφαλίσει τις διαφανείς διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και τις επαρκείς τιμές πώλησης των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διαχείριση των κρατικών επιχειρήσεων (ΚΕ). Για να εξασφαλιστεί μια πιο φιλόδοξη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, ένα ανεξάρτητο ταμείο θα συσταθεί στην Ελλάδα, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων από το τέλος του 2015 και θα περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση των ανεξάρτητα κρατικών περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να γίνονται βιαστικές πωλήσεις. Το Eurogroup αναμένει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εγκρίνει το σχέδιο για το ταμείο μέχρι το τέλος του Οκτώβρη του 2015, έτσι ώστε να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους. Έργο του θα είναι να εντοπίζει γρήγορα, να μεταφέρει όσο διαρκεί το πρόγραμμα  και να διαχειρίζεται πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μειοψηφικών συμμετοχών και να αυξήσει την αξία του σε επαγγελματική βάση. Στο ταμείο θα περιληφθούν και οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους, ενισχύοντας έτσι και τη διακυβέρνηση των τραπεζών. Το σχέδιο θα διασφαλίζει ότι ο στόχος των 50 δις ευρώ μπορεί να πραγματοποιηθεί, με την τοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων της αγοράς, εκ των οποίων 25 δις θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και 50% για κάθε ευρώ που απομένουν (π.χ. 50 % των 25 δις ευρώ) θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και το υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις. Η νομοθεσία για την ίδρυση του Ταμείου θα εγκριθεί σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Το Eurogroup εκτιμά ότι οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει πρόσθετα σημαντικά νομοθετικά μέτρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Αυτό υποστηρίζει τη σταδιακή διαδικασία της ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης, αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητα πολιτικές αρχές και την ιδιοκτησία του προγράμματος. Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα στους τομείς της φορολογίας και των δαπανών, τη νομοθεσία για την πρόωρη συνταξιοδότηση, καθώς και ένα εκτεταμένο σύνολο ενεργειών σε σχέση με τους τομείς και τα προϊόντα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δήλωση του Eurogroup της 16ης Ιουλίου, οι ελληνικές αρχές έλαβαν μέτρα για να προσαρμόσει και να ολοκληρώσει τη νομοθεσία που εγκρίθηκε στις 15 Ιουλίου 2015. Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης καταργήσει μια σειρά από διατάξεις οπισθοδρόμηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεσμεύσεις του προγράμματος.

Το Eurogroup χαιρετίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή αυτών των προηγουμένων δράσεων έχει αξιολογηθεί θετικά από τα θεσμικά όργανα. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να ολοκληρώσουν έως το Σεπτέμβριο τις δράσεις που προσδιορίζονται από τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να φέρει το νόμο που ψηφίστηκε για τα κόκκινα δάνεια ων νοικοκυριών, σύμφωνα με την πρόταση των θεσμικών οργάνων.

Με βάση την αξιολόγηση των Θεσμών, η Συμφωνία για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής του ΕΜΣ θα καλύψει ένα ποσό έως και 86 δις ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει ένα ρυθμιστικό ποσό μέχρι τα 25 δις ευρώ για τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να γίνει η ανάλυση του κόστους.

Η πρώτη δόση στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ των 26 δις ευρώ θα αποτελείται από δύο υπο-δόσεις. Η πρώτη υπο-δόση των 10 δις ευρώ θα διατεθεί άμεσα σε χωριστό λογαριασμό του ESM για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τους σκοπούς της ανάλυσης. Η δεύτερη υπο-δόση των 16 δις ευρώ θα καταβληθεί στην Ελλάδα σε πολλές δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη εκταμίευση 13 δις ευρώ έως τις 20 Αυγούστου, που ακολουθείται από ένα ή περισσότερα περαιτέρω εκταμιεύσεις το φθινόπωρο και έως την εφαρμογή των βασικών οροσήμων με βάση τα μέτρα που περιγράφονται στο
Μνημόνιο Συμφωνίας και καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και συμφωνήθηκε από το EWG.

Μια δεύτερη δόση για την  ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την εξυγίανση των αναγκών έως και 15 δις ευρώ μπορεί να διατεθεί μετά την πρώτη αξιολόγηση και το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των προγραμματισμένων Stress Tests και την εφαρμογή των προαπαιτούμενων στον  χρηματοπιστωτικού τομέα. Τα κεφάλαια αυτά αρχικά θα μεταφερθούν στον ΕΜΣ σε χωριστό λογαριασμό και θα μπορούν να διατίθενται αμέσως μετά τη συμφωνία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΣ.

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους διεξήχθη από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 (1) της Συνθήκης του ΕΜΣ. Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βιωσιμότητα του χρέους μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός εκτεταμένου και αξιόπιστου πρόγραμματος μεταρρυθμίσεων και πρόσθετων μέτρων που σχετίζονται με το χρέος χωρίς ονομαστικό κούρεμα. Σύμφωνα με τη δήλωση της συνόδου κορυφής της 12ης Ιουλίου, το Eurogroup είναι έτοιμο να εξετάσει, εάν είναι απαραίτητο, τα πιθανά πρόσθετα μέτρα (το δυνατόν μεγαλύτερη περίοδος χάριτος και περιόδου αποπληρωμής) με στόχο τη διασφάλιση ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες στην Ελλάδα παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτηθούν από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΜΣ και θα εξεταστούν μετά την θετική ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. Το Eurogroup επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να γίνει ονομαστικό κούρεμα στο δημόσιο χρέος.

Το Eurogroup θεωρεί τη συνεχιζόμενη εμπλοκή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα ως απαραίτητη και χαιρετίζει την πρόθεση της διοίκησης του ΔΝΤ να προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω οικονομικής στήριξης για την Ελλάδα, αφού η πλήρης περιγραφή των δημοσιονομικών, διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων έχει ολοκληρωθεί και η ανάγκη για πρόσθετα μέτρα έχει εξεταστεί και έχει επιτευχθεί Συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους,  οπότε είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους. Με αποτέλεσμα οι προϋποθέσεις της πολιτικής θα πρέπει να είναι κοινή με τους όρους της πολιτικής που στηρίζει το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής του ΕΜΣ και έχει αναπτυχθεί παράλληλα με εκείνη του ΔΝΤ. Μόλις εγκριθεί, η πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων του ΔΝΤ αναμένεται να μειώσει στη συνέχεια το φάκελο χρηματοδότησης του ΕΜΣ. Το Eurogroup χαιρετίζει τη θετική αξιολόγηση του προσωπικού του ΔΝΤ στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων που περιέχονται στο Μνημόνιο Συμφωνίας, όπως επιβεβαιώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΝΤ και προσβλέπει σε ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ που θα βασίζεται στην τελευταία αξιολόγηση.

Το Eurogroup θεωρεί ότι έχοντας τα απαραίτητα στοιχεία είναι τώρα σε θέση να ξεκινήσει τις σχετικές εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της χρηματοδοτικής συνδρομής του ΕΜΣ. Το Eurogroup αναμένει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣ θα είναι σε θέση να εξουσιοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υπογραφή του Μνημονίου Συμφωνίας εξ ονόματος του ΕΜΣ και να εγκρίνει την πρόταση Συμφωνίας για διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής από τις 19 Αυγούστου, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, και ως εκ τούτου να ξεκλειδώσει την πρώτη δόση ύψους έως 26 δις ευρώ.