Εξομολόγηση ενός άκαπνου. Ο Ζιζεκ για τον θεό, τον Λένιν και τις πολυεθνικές του καπνού. (Badsubject: http://bit.ly/9W3ipP)