Σε 6 απευθείας αναθέσεις φαίνεται να προέβησαν τέσσερις εποπτευόμενοι φορείς του Δημοσίου στην εταιρεία επικοινωνίας V&O που εκπροσωπείται από τον κ. Θωμά Βαρβιτσιώτη, ο οποίος υπήρξε μέλος του επικοινωνιακής ομάδας του πρωθυπουργού.

Στην ερώτηση που αποτελεί πρωτοβουλία του βουλευτή Δυτικής Αττικής, Γιώργου Τσίπρα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι οι απευθείας αναθέσεις συνολικού ύψους 142.000 ευρώ ανατέθηκαν στη συγκεκριμένη διαφημιστική εταιρεία από τα ΕΛΤΑ, από τις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, από τον ΔΕΔΔΗΕ και από το Ελληνικό Φεστιβάλ.

Επίσης ζητούν από τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, να ενημερώσουν τη Βουλή:

1) Ποιοι λόγοι κατεπείγοντος δικαιολογούν τις παραπάνω απευθείας αναθέσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αντί του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο των παραπάνω διοικητικών πράξεων και των αντίστοιχων Συμβάσεων συνολικής αξίας 142.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ;

2) Ποιο είναι το έργο που έχει παρασχεθεί σε αυτούς τους δημόσιους οργανισμούς ή ΝΠΙΔ από την συγκεκριμένη ελεγχόμενη εταιρεία για κάθε μια ανάθεση; Πώς τεκμηριώνεται η παραλαβή του κάθε αντίστοιχου έργου;

Ολόκληρη η ερώτηση που κατατέθηκε: 

«Όπως προκύπτει μετά από έρευνα στη Διαύγεια και τις αναρτημένες συμβάσεις στο σύστημα “Προμηθέας” του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) έχουν ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία “ΒΙ ΕΝΤ Ο ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (ΑΦΜ: 099758590), με εκπρόσωπο και υπογράφοντα τις συμβάσεις τον Θωμά Βαρβιτσιώτη του Ιωάννη, έργα συνολικής αξίας 142.000 ευρώ με ποσά που επιμερίζονται σε:

• 100.000 ευρώ από τον Όμιλο των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ (ΕΛΤΑ ΑΕ & Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ) με 4 Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών

• 42.000 ευρώ από την εταιρεία Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ με 1 Σύμβαση και 1 ιδιωτικό συμφωνητικό αντίστοιχα.

Τα παραπάνω εξειδικεύονται στις εξής διοικητικές πράξεις και συμβάσεις:

1) Απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης των ΕΛΤΑ ΑΕ της 21/2/2022 με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 22AWRD010103904, που αναθέτει στην παραπάνω εταιρεία την Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης προγραμμάτων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ με αξία τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) προ ΦΠΑ.
Η σχετική σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών έχει μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 22SYMV010181500 και ημερομηνία την 23/2/22.

2) Απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης των ΕΛΤΑ ΑΕ της 30/7/21 με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 21AWRD009031013, που αναθέτει στην παραπάνω εταιρεία την Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης προγραμμάτων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ με αξία τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) προ ΦΠΑ.
Η σχετική σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών έχει μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 21SYMV009031109 και ημερομηνία την 30/7/21.

3) Η απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης των ΕΛΤΑ ΑΕ της 6/4/21 με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 21AWRD008708433, που αναθέτει στην παραπάνω εταιρεία την Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης προγραμμάτων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ με αξία είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) προ ΦΠΑ.
Η σχετική σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών έχει μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 21SYMV008708534 και ημερομηνία την 5/4/21.

4) Η απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης της εταιρείας “Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ” της 16/4/20 με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 20AWRD006872058, που αναθέτει στην παραπάνω εταιρεία την υλοποίηση έργου παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με αξία είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) προ ΦΠΑ.
Η σχετική σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών έχει μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 20SYMV006904042 και ημερομηνία την 21/4/20.

5) Το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ της 11/3/20 του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 20AWRD006704545, που αναθέτει στην παραπάνω εταιρεία έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών έναντι δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) προ ΦΠΑ.
Η σχετική σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών έχει μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 20SYMV006704734 και ημερομηνία την 16/3/20.

6) Την απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Φεστιβάλ ΑΕ της 6/4/22 με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 22AWRD010345130, που αναθέτει στην παραπάνω εταιρεία έργο εύρεσης εμπορικών χορηγιών έναντι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) προ ΦΠΑ.
Το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό έχει μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 22SYMV011009487 και ημερομηνία την 7/4/22.

Σε συνέχεια των παραπάνω,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1) Ποιοι λόγοι κατεπείγοντος δικαιολογούν τις παραπάνω απευθείας αναθέσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και αντί του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο των παραπάνω διοικητικών πράξεων και των αντίστοιχων Συμβάσεων συνολικής αξίας 142.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ;
2) Ποιο είναι το έργο που έχει παρασχεθεί σε αυτούς τους δημόσιους οργανισμούς ή ΝΠΙΔ από την συγκεκριμένη ελεγχόμενη εταιρεία για κάθε μια ανάθεση; Πώς τεκμηριώνεται η παραλαβή του κάθε αντίστοιχου έργου;»