Η ευρωπαϊκή οδηγία επί του θέματος αναφέρει ξεκάθαρα πως το νερό δεν είναι εμπόρευμα και έτσι το Ανώτατο Δικαστήριο σημειώνει πως «από τις διατάξεις της Οδηγίας και τον σκοπό της, συνιστάμενο στη διασφάλιση της ποιότητας του ύδατος και στη διαχείριση αυτού όχι ως εμπορικού προϊόντος, αλλά ως κοινωφελούς αγαθού, προκύπτει ότι η εθνική πολιτική παροχής υπηρεσιών ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης και της τιμολόγησης αυτών, σχεδιάζεται από τα κράτη μέλη ως πολιτική παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με βασικό κριτήριο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων τής εν λόγω Οδηγίας για την προστασία των εσωτερικών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων».

Με αυτό το τρόπο το ΣτΕ έλαβε την απόφαση πως «ακυρώνει την ΚΥΑ τιμολόγησης ως αντίθετη στην ανωτέρω Οδηγία και στην εφαρμοστική αυτής εθνική νομοθεσία (ν. 3199/2003 και Π.Δ. 51/2007), διότι:

  •  Δεν θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών ύδατος προσαρμόζουν την τιμολογιακή τους πολιτική στα δεδομένα που προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης της κάθε λεκάνης απορροής ποταμών (πέραν των ειδικών ρυθμίσεων για το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου).
  • Δεν προβλέπεται ότι κατά την έγκριση των τιμολογίων των παρόχων από τις αρμόδιες αρχές ελέγχεται η τήρηση των κατευθύνσεων που τίθενται στα σχέδια διαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η τιμολογιακή πολιτική διαμορφώνεται κατά τρόπο σύμφωνο προς την Οδηγία, κατ’ εκτίμηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων της ανάκτησης κόστους και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες παράμετροι, κατ’ εκτίμηση των οποίων πρέπει να καθορίζεται το επίπεδο ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις».

Στις 3 προηγούμενες αποφάσεις του το ΣτΕ αρνήθηκε τη μεταβίβαση πλειοψηφίας των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης στο Υπερταμείο, υπερασπίστηκε τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ και σταμάτησε και έναν διαγωνισμό που είχε στόχο τη παραχώρηση με ΣΔΙΤ, διαχειριστικών δικαιωμάτων ενός απ’ τα  μεγαλύτερα υδροδοτικά συστήματα στην Ελλάδα, σε ιδιώτες.