Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι υπέγραψε συμφωνία βασικού μετόχου (Cornestone) με τη Selath Holding S.à r.l., οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece SMSA και/ή οι θυγατρικές της.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο βασικός επενδυτής έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για την αγορά εκδοθησομένων κοινών μετοχών της ΔΕΗ με συνολική δέσμευση που δεν θα υπερβαίνει τα 395 εκατ. ευρώ, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως το να μην υπερβαίνει η τιμή διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών τα 9 ευρώ/μετοχή.

Η ΔΕΗ έχει συμφωνήσει ότι ο επενδυτής θα έχει εγγύηση κατανομής του αριθμού κοινών μετοχών που απαιτείται, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου. Ο επενδυτής θα λάβει τις εκδοθησόμενες μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας στο πλαίσιο ΑΜΚ. Προβλέπεται δέσμευση του επενδυτή να τηρήσει εξάμηνη περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων. Οι όροι της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης και της συμφωνίας με τον βασικό επενδυτή, υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, πιθανότατα στη συνεδρίαση της Παρασκευής 29 Οκτωβρίου.