Καθώς η Ελλάδα «βγήκε για μία ακόμη φορά» στις αγορές για να αντλήσει ρευστότητα με την έκδοση ενός 15ετούς ομολόγου, το υπουργείο Οικονομικών έβαλε μέσα στο ν/σ για τον Πτωχευτικό Κωδικά τροπολογία για τη σύσταση της ειδικής υπηρεσίας που θα «συντονίζει» στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης -της πρότασης δηλαδή που θα καταθέσει η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τον τρόπο και τους τομείς όπου θα εισρεύσουν τα ποσά που θα λάβει η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιπλέον, η ειδική υπηρεσία -η οποία είναι αυτοτελής- έχει αναλάβει και το έργο της παρακολούθησης και τον συντονισμό στην υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τροπολογία η Ειδική Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως στις 31 Μαρτίου 2027.

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των λίγων και ισχυρών το αντιλαϊκό «σχέδιο Πισσαρίδη» που προωθεί η κυβέρνηση

Ο διοικητής διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, Διοικητής ως προϊστάμενος της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι την ημερομηνία κατάργησης της Ειδικής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης τα περισσότερα κεφάλαια, 19 δισ. περίπου, θα αντιστοιχούν σε επιχορηγήσεις ενώ τα υπόλοιπα δεκατρία δισεκατομμύρια θα έχουν τη μορφή δανείων. Επιπλέον, η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει ακόμα το σχέδιο της για το Ταμείο Ανάκαμψης κάτι που οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει τελικά στα μέσα Νοεμβρίου.

Τα ποσά από το Ταμείο πέρα από το γεγονός ότι θα «έρθουν» τμηματικά, θα χρηματοδοτήσουν ειδικούς τομείς της οικονομίας και αναμένεται η πρώτη δόση να καταβληθεί το δεύτερο 6μηνο του 2021.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, τοποθετήθηκε σχετικά με ερώτηση δημοσιογράφου ότι η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει τον προϋπολογισμό του 2021 πάνω σε μελλοντικά κονδύλια. Συγκεκριμένα, ο Παπαθανάσης έδωσε μια αμφιλεγόμενη απάντηση τονίζοντας ότι «είμαστε έτοιμοι» για το σχέδιο αλλά «άλλες χώρες δεν είναι έτοιμες». Τέλος, έδωσε και προθεσμία σχετικά με την κατάθεση του σχεδίου στα «τέλη Οκτωβρίου».

Κάλπικα δισεκατομμύρια

Παράλληλα:

  • Ορίζεται η οργανωτική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
  • Συνιστάται Γραφείο Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας το οποίο επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του.
  • Συνιστώνται, επίσης, έως 8 θέσεις συνεργατών για τις ανάγκες του Γραφείου του Διοικητή, εκ των οποίων τρεις δύναται να είναι μετακλητοί. Για τις αποδοχές των τελευταίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μετακλητών υπαλλήλων του ν. 4354/2015 που υπηρετούν στα ιδιαίτερα γραφεία των Γενικών Γραμματέων.
  • Συνιστώνται στην Ειδική Υπηρεσία 40 θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 29 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ, 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ και 2 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι ανωτέρω θέσεις προσωπικού καλύπτονται, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Οι εν λόγω θέσεις μπορούν να καλυφθούν, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη, και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι παραπάνω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται την 31η Μαρτίου 2027. Ομοίως, στις 31 Μαρτίου 2027 παύουν και οι ενεργές κατά το χρονικό αυτό σημείο αποσπάσεις προσωπικού.

H ετήσια δαπάνη για αμοιβές και άλλα κόστη ανέρχεται σε περίπου 870.000 ευρώ αλλά και 1,24 εκατ. ευρώ κατ΄ανώτατο όριο, από τη δυνατότητα σύναψης δύο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Παράλληλα προβλέπεται δαπάνη 29.000 ευρώ από την καταβολή ειδικής ανταμοιβής (bonus) στον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, στην περίπτωση επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και ανάλογες αμοιβές για το προσωπικό. Επίσης προβλέπεται εφάπαξ δαπάνη 110.000 ευρώ για τη προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.