Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μηχανισμός για να ελέγχεται η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, καθώς αυτή αφορά απευθείας στις εφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, έχει εισπραχθεί το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων που επιβλήθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι οι πράξεις επιβολής προστίμων ανήλθαν για το 2010 σε 167, ενώ ουδέποτε στο παρελθόν είχαν ξεπεράσει σε ετήσια βάση διψήφιο αριθμό.

Πάντως, η Γενική Γραμματεία καταναλωτή φαίνεται να μην σταματά το έργο της για τη βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή και αναπτύσσει νέους μηχανισμούς και προγράμματα ελέγχου με σκοπό την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, παραβάσεων της νομοθεσίας για ασφαλή προϊόντα και την αντιμετώπιση πρακτικών οικονομικής εκμετάλλευσης των καταναλωτών, σε όλο το εύρος της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται η ενοποίηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και, στη συνέχεια, αντικατάστασή τους από μια ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή για να μπορεί να έχει η νέα αρχή ισχυρότερη παρουσία στην αγορά ενώ θα εξοικονομηθεί το 25% των πόρων που απαιτούνται σήμερα για τη λειτουργία των δύο υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο της ρύθμισης έχει ετοιμαστεί ήδη και η νέα αρχή θα υπάγεται πλέον απευθείας στη Βουλή, ενώ θα έχει εποπτικές αλλά και κανονιστικές αρμοδιότητες.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις εποπτικές αρμοδιότητες, η νέα αρχή θα μεριμνά για την εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες για την παραβίασή τους κυρώσεις. Οι κανονιστικές της αρμοδιότητες θα επικεντρώνονται στη διαφάνεια των συναλλαγών και την ασφάλεια των προϊόντων. Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή θα εισηγείται στους αρμόδιους υπουργούς, μέτρα και νομοθετικές προτάσεις για την προστασία των καταναλωτών, θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύνταξη κωδίκων δεοντολογίας των προμηθευτών και θα υποστηρίζει το έργο των ενώσεων καταναλωτών.

Σε ότι αφορά στη διαμεσολάβηση για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, κάτι που σήμερα είναι αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θα αναλάβουν το έργο αυτό οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού – θα λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια – και οι ιδιωτικοί θεσμοί διαμεσολάβησης.

Σημειώνεται ότι θα θεσπιστούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία οργανώσεων που προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε καταναλωτικές διαφορές.