Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Ευρωπαία Επίτροπο Ευρωπαϊκών Αξιών και Διαφάνειας την Πέμπτη στις 17.00 στο Μέγαρο Μαξίμου. Λίγες ώρες αργότερα, στις 23.00, ο Κώστας Τσιάρας, ο οποίος επίσης είχε συνάντηση με τη Βέρα Γιούροβα, έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο το οποίο η Κομισιόν περίμενε εδώ και μήνες. Πρόκειται για νομοσχέδιο υπό τον τίτλο: «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305)».

Η εξέλιξη μόνο τυχαία δε μπορεί να θεωρηθεί, καθώς η Κομισιόν έχει στείλει πολλές προειδοποιήσεις στην κυβέρνηση. Στη σχετική έκθεση για το κράτος δικαίου αναφερόταν ότι η χώρα μας στερείται ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των πληροφοριοδοτών και δεν έχει ακόμη μεταφέρει την Οδηγία για την προστασία των πληροφοριοδοτών

Αλλά και η ίδια η Βέρα Γιούροβα είχε στείλει αυστηρή προειδοποίηση στην κυβέρνηση πριν μερικούς μήνες. «Στις 28 Ιανουαρίου, η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα λόγω μη κοινοποίησης των μέτρων που έλαβε η τελευταία για τη μεταφορά της οδηγίας για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στο εθνικό δίκαιο έως τη λήξη της προθεσμίας της 17ης Δεκεμβρίου 2021», ανέφερε πριν μερικούς μήνες η Γιούροβα σε απάντησή της σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέλιο Κούλογλου.

Τι αναφέρει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι διατάξεις εφαρμόζονται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο μέρος Ι του Παραρτήματος, στους τομείς:

αα) των δημόσιων συμβάσεων,

αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

αγ) της  ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,

αδ) της ασφάλειας των μεταφορών,

αε) της προστασίας του περιβάλλοντος,

αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,

αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,

αη) της δημόσιας υγείας,

αθ) της προστασίας των καταναλωτών,

αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

β) παραβάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιριών.