Εκπαίδευση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.