Αντίστοιχη αύξηση παρατηρήθηκε στους πληρωτέους φόρους, αφού το 60% του πληθυσμού πλήρωσε μόλις το 4,3% των συνολικών φόρων εισοδήματος, ενώ το 20% το 81%.