Τρεις εταιρείες κατέθεσαν προσφορά για εργολαβία συντήρησης και ανάπλασης πλατειών, πεζοδρόμων, κλιμάκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στις επτά δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων για 36 μήνες, συνολικού ύψους 37,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή», ο διαγωνισμός πέρασε από τη διαδικασία των προδικαστικών προσφυγών καθώς:

  • η πρώτη εταιρεία έδωσε έκπτωση 30,99%, η οποία κρίθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ότι ήταν υπέρμετρη για το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης
  • η δεύτερη έδωσε έκπτωση 5%
  • η τρίτη απορρίφθηκε λόγω έλλειψης απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον όρο της διακήρυξης του διαγωνισμού, προβλέπεται ακόμα η δυνατότητα, ο ανάδοχος να δύναται να λειτουργεί και ως υπεργολάβος κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, πράγμα που υπερκαλύπτει ακόμη και την πρότερη τεχνογνωσία των εταιρειών που θα αναλάβουν το έργο, όπως σημειώνει το δημοσίευμα.

Ενώ αρχικά είχε ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος η τελευταία εταιρεία, ύστερα από προσφυγή της εταιρείας που έδωσε έκπτωση 5% στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κρίθηκε ότι αυτή δεν πληροί τους όρους καλής εκτέλεσης και ότι «η προσφορά της παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, μην πληρώντας με αυτόν τον τρόπο τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, και κατά τούτο τυγχάνει απορριπτέα».

Ωστόσο, αν και επόμενο θα ήταν να ανακηρυχθεί ανάδοχος, η εταιρεία που έδωσε έκπτωση 30,99%, τα δεδομένα ανατράπηκαν.

Η εταιρεία που έδωσε έκπτωση 5% με τη προσφυγή της στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ισχυρίστηκε ότι η έκπτωση του 30,99% που έδωσε η ανταγωνίστρια εταιρεία συνιστά «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά», «ενώ δίδει παρόμοιες μεγάλες εκπτώσεις σε εργασίες που είναι μεταξύ τους εντελώς διαφορετικές, έχουν διαφορετικό αντικείμενο και διαφορετικό κόστος. Παραδείγματος χάριν, η εταιρεία δίνει έκπτωση που κυμαίνεται από 38% έως 38,89% σε εργασίες που αφορούν το βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια, τον έλεγχο κόμης δένδρων, την ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 μέτρων, τη διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 έως 8 μέτρα, ανανέωση κόμης δένδρων του γένους Morusalba (Μουριά) ύψους άνω των 4 μέτρων, παρ’ όλο που οι ανωτέρω εργασίες απαιτούν τη χρήση μηχανημάτων και την απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού».

Ωστόσο παρά το γεγονός ότι ο ισχυρισμός αυτός γίνεται από την ανταγωνίστρια εταιρεία, η δημοτική αρχή, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη εξήγηση, υιοθέτησε την άποψη της εταιρείας που έδωσε τη προσφορά του 5% και κατακύρωσε σε αυτή τον διαγωνισμό, δημιουργώντας πλήθος ερωτημάτων.

Η δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ανοιχτή Πόλη, μέσω του εκπροσώπου της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων, Κώστα Αλεξίου, κατέθεσε ερωτήματα αναφορικά με τα εξής:

  • πώς δηλαδή αιτιολογεί η δημοτική αρχή Αθηναίων ότι απέρριψε την εταιρεία που έδινε τη μεγαλύτερη έκπτωση, με το τελικό ποσόν να ανέρχεται στα 27 εκατ. ευρώ, ενώ τελικώς κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός με το ποσόν των 37,27 εκατ. ευρώ.
  • πώς δικαιολογεί η δημοτική αρχή Μπακογιάννη τη ζημιά των 10 εκατ. ευρώ που θα υποστεί το ταμείο του Δήμου Αθηναίων;

Παρ’ όλα αυτά η δημοτική αρχή στην απάντησή της στο ερώτημα εάν προτίθεται η δημοτική αρχή να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό ούτως ώστε να εξασφαλιστεί συμφέρουσα τιμή, η απάντηση ήταν καταφανώς αρνητική, με την δημοτική αρχή να ισχυρίζεται ότι «η έκπτωση κρίθηκε νόμιμη, έστω κι αν εντέλει η διαφορά στην τελική τιμή είναι μεγάλη».