Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ άλλων, ορίζεται ρητά ότι ο γάμος συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων διαφορετικού ή ίδιου φύλου.

  • της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καθώς και της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, διάρκειας μέχρι επτά (7) μηνών,
  • της άδειας πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών κατά τη γέννηση του τέκνου του,
  • της άδειας μητρότητας δεκαεπτά (17) εβδομάδων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ακόμη, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα:

  • η σχέση γονέα ή γονέων και τέκνου που έχει καταχωριστεί σε δημόσια έγγραφα ή δικαστική απόφαση τρίτης χώρας, ανεξαρτήτως του φύλου των γονέων και της πρόβλεψης ή μη περί δημιουργίας της εν λόγω σχέσης στην ελληνική έννομη τάξη,
  • η υιοθεσία από συζύγους του ίδιου φύλου ή η υιοθεσία του παιδιού του ενός συζύγου από τον άλλο σύζυγο του ίδιου φύλου, που έχει τελεστεί στο εξωτερικό.