Μιλούν μάλιστα λόγο για παραπλάνηση των πολιτών σε ό,τι αφορά στο έργο της Αρχής, καθώς, όπως επισημαίνουν, «ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα αλλά ούτε και τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένης διοικητικής ή νομικής πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η διαμεσολαβητική- ελεγκτική αρμοδιότητα του, δεν μπορεί να υλοποιηθεί μέσω των λειτουργιών μίας πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων και τηλεφωνικών ραντεβού, καθώς κάθε φορά απαιτείται προηγούμενη προσεκτική μελέτη τού φακέλου τής γραπτής αναφοράς που έχει προηγουμένως και η μελέτη των απόψεων του αναφερομένου και της διοίκησης, η διαπίστωση τυχόν παράβασης τής νομιμότητας και επιλογή του βέλτιστου τρόπου διαμεσολάβησης».

«Με άλλα λόγια, με την εισαγωγή της πλατφόρμας αντί να ενισχυθεί η διαμεσολαβητική- ελεγκτική αρμοδιότητά υπέρ του πολίτη- ειδικά σε πλείστες περιπτώσεις κακοδιοίκησης στις οποίες η Διοίκηση δεν ανταποκρίνεται θετικά, εισάγεται μία υπηρεσία εξ αποστάσεως “εξυπηρέτησης”, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατον να ανταποκριθεί και στο ελάχιστο στις εσφαλμένες προσδοκίες που δημιουργεί» υπογραμμίζουν οι εργαζόμενοι και τέλος επισημαίνουν «τον ορατό κίνδυνο της αποδυνάμωσης του έργου της Αρχής και υπονόμευσης της δυνατότητας παροχής ποιοτικής διαμεσολάβησης στον πολίτη λόγω του επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου που θα προκληθεί από τη λειτουργία της πλατφόρμας και καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να υποβάλουν τις αναφορές τους προς την Αρχή κατά τους ήδη προβλεπόμενους τρόπους».